Esityslistat ja pöytäkirjat

Täällä sinulla on mahdollisuus lukea seurakunnassamme tehtyjä esityslistoja ja pöytäkirjoja. Kuluvan vuoden pöytäkirjat löytyvät tältä sivulta, aikaisempien vuosien pöytäkirjat löydät valikosta vuosittain. Kokousten esityslistat ovat nähtävissä viikkoa ennen kokousta siihen saakka, kunnes pöytäkirja on saatavilla. Viralliset pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ovat nähtävilläoloaikana nähtävissä kirkkoherranvirastossa (Aittalahdenkatu 12). 

 

Seurakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

 

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat 2022

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset:

28.9.2022
26.10.2022

Kirkkovaltuuston seuraava kokous:

10.11.2022

Kirkkoneuvoston kokous 28.9.2022 (pdf), esityslista

Kirkkoneuvoston kokous 24.8.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Metsäliitto Osuuskunnan tarjoukset puun myynnistä Karkun pappilan ja Mouhijärven pappilan osalta.

Sastamalan seurakunnan diakonian vanhustyöntekijän määräaikaiseen virkaan valittiin Hanna Sulonen 1.11.2022 alkaen.

Sastamalan seurakunnan kiinteistöpäällikön tehtävään palkattiin Kimmo Anttila.

Kirkkoneuvosto vahvisti muutokset seurakunnan tilojen käyttömaksuihin 1.10.2022 alkaen tehtyihin varauksiin.  

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunta tekee Suodenniemen Suonkiertäjät ry:n kanssa maanvuokrasopimuksen ajalle 1.1.2023-31.12.2052, joka käsittää kiinteistöllä 790-500-3-102 Vehkaranta olevan noin 0,5 ha:n alan. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että arkkuhautauksen hautauspalvelun hinnat ovat 1.1.2023 alkaen seuraavat: 

Hautauspalvelut: 
Hautauspalvelu, arkku 
oman kunnan jäsen 410 euroa 
vieraan kunnan jäsen 580 euroa 

Kirkkoneuvosto hyväksyi konservaattori Seppo Holman tarjouksen Sastamalan Pyhän Marian kirkon alttaritaulun konservoinnista.  

Kirkkoneuvosto hyväksyi laadintaohjeet vuoden 2023 talousarviolle ja toiminta- ja taloussuunnitelmalle vuosille 2024-2025.

Kirkkoneuvosto valitsi lapsiasiahenkilöksi seurakunnan työntekijöistä lapsi- ja perhetyönohjaaja Piia Vuoren.

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen korjataan Kiikan hautausmaalla olevan haudan lohko 1, paikka 641 ja Kiikoisten hautausmaalla olevan haudan, osasto II, rivi 2, paikat 17-18 sekä Salokunnan hautausmaalla olevan haudan, lohko 2, paikat 223-224, osalta siten, että haudat poistetaan päätöksen liitteenä olleesta hoitamattomien hautojen 
luettelosta ja haudat eivät palaudu seurakunnalle.   

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Mouhijärven kirkkohautausmaalla olevan haudan, lohko I, 1-15-385A-B osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle. 

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Karkun hautausmaalla olevan haudan, lohko 3, paikat 795-796 osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle. 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianoja teki seuraavansisältöisen aloitteen henkilöstösuunnitelman luomisesta Sastamalan seurakuntaan: 

ALOITE HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN LUOMISESTA SASTAMALAN SEURAKUNTAAN 
Sastamalan seurakunnassa ei ole nykyvaatimusten mukaista henkilöstösuunnitelmaa. Seurakunnan pitää pikimmiten luoda nykymuotoinen henkilöstösuunnitelma. Tätä ennen seurakunnan työntekijöille on luotava etätyöohjeistus, jossa määritellään mm. prosenttisuudet ja ehdot mahdolliselle etätyölle. Tämän voi myöhemmin liittää osaksi henkilöstösuunnitelmaa. 

Sastamalassa 24.8.2022 
Suvi Sianoja 
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 

 

Kirkkoneuvoston kokous 22.6.2022 (pdf)

Diakoniatyöntekijän virkaan valittiin Kirsi Tirri. 

Eija Sillanpää palkattiin määräaikaiseen diakonian virkaan ajalle 1.8.-31.12.2022.

Nuorisotyönohjaajan sijaiseksi ajalle 10.8.2022-14.6.2023 palkattiin Helmi Kiuru. 

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmän valmistelemaan kolmen työalan (varhaiskasvatus, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön) yhdistämistä yhdeksi, kasvatuksen työalaksi.

Kirkkoneuvosto päätti esihenkilöiden sijaistamisesta maksettavista korvauksista. 

Kirkkoneuvosto päätti kirkkolain 17 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan julistaa oikeuden hautoihin menetetyksi hoitamattomaksi todettujen hautojen osalta. Haudoilla olevat muistomerkit, muut rakennelmat ja esineet tulevat seurakunnan omiksi, ellei haudan haltija ole vienyt niitä pois 31.12.2022 mennessä. Tästä päätöksestä on ilmoitettu Tyrvään Sanomissa ja Alueviestissä 29.6.2022 ja haudoille asetetaan kuulutus hautaoikeuden menettämisestä ja kivien poistamisesta. Lista hoitamattomista haudoista (pdf).

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mouhijärven ja Suodenniemen kappeliseurakuntien sekä Tyrvään kirkon kolehtisuunnitelmat 1.7.–31.12.2022.

 

Kirkkoneuvoston kokous 25.5.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi määräaikaisen diakonian vanhustyöntekijän viran viideksi (5) vuodeksi viran täyttämisestä lukien.

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta hankkii asiantuntijapalveluita kiinteistöpäällikön tehtävien hoitamiseen FinProma Oy:ltä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Karkun, Keikyän, Kiikan ja Kiikoisten kappeliseurakuntien kolehtisuunnitelmat 1.7.–31.12.2022. 

Kirkkoneuvosto myönsi Salme Kuukalle eron johtavan nuorisotyönohjaajan virasta eläkkeelle jäämisen vuoksi ja totesi hänen virkasuhteensa päättyvän 31.8.2022.

 

Kirkkovaltuuston kokous 28.4.2022 (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden vuodelta 2021 Sastamalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Esityksen tilinpäätöksen keskeisimmistä asioista voit katsoa tästä: Tilinpäätös 2021 esitys (pdf). Tilinpäätöksen kokonaisuudessaan pääset lukemaan tästä linkistä: Tilinpäätös 2021 (pdf). 

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan Alueviestissä 
ja Tyrvään Sanomissa. 

Kirkkovaltuusto asetti vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu 7 varsinaista jäsentä: Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Tuori ja muiksi jäseniksi Konsta Kulmala, Suvi Sianoja, Teppo Eronen, Airi Virtanen, Mailis Ritala ja Mikko Rauva. 

Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin sijaantulojärjestyksessä Eeva-Liisa Sundelin, Seija Hakanen, Sinikka Sisto, Seppo Laaksonen, Jouko Palomäki, Heikki Lahdenperä, Paula Mattila, Raili Äijälä, Hely Musakka, Tauno Virtanen, Paula Peurala, Antti Alajoki ja Antti Ritala.  

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa kappelihautausmaan hautausmaahoitajan viran 1.5.2022 alkaen.

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa kiinteistöpäällikön viran 1.6.2022 alkaen. 

Kirkkovaltuusto päätti perustaa määräaikaisen diakonian vanhustyöntekijän viran viideksi vuodeksi viran täyttämisestä alkaen. Virka rahoitetaan Raija ja Reijo Ilmarin rahaston varoin, ja sen tarkoituksena on ehkäistä vanhusten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä Sastamalassa. Painopisteenä ovat etenkin vanhukset, joilla on esteitä liikkua kodin ulkopuolella tai osallistua ryhmätoimintaan.  

Kirkkovaltuusto myönsi 27 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2022 Vammalan seurakuntatalon lisätutkimuksiin ja kustannuslaskentaan. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 27.4.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti jättää kiinteistöpäällikön viran täyttämättä ja esittää kirkkovaltuustolle viran lakkauttamista. Kiinteistöpäällikköä haetaan työsopimussuhteiseen palvelussuhteeseen käyttäen ulkopuolista rekrytointiyritystä tehtävän täytössä. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän viran. 

Kirkkoneuvosto valitsi Sastamalan seurakunnan edustajiksi IT-alueen neuvottelukunnan kokoukseen talousjohtaja Sanna Kempin ja hallintosihteeri Elisa Niemisen. 

Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajat kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuihin 15.5.2022 seuraavasti: 

Kirkko ja seppeleen lasku Seppeleen lasku klo Seurakunnan edustajat

Tyrvään kirkko klo 10.00 sanajumalanpalvelus
1939-1945

noin klo 11.00 Markus Alajoki

Sammaljoen kirkko
1939-1945

13.00 Jarmo Mauriala
Karkun kirkko
Sovinnon risti

10.00
Terttu Sulanne
Salokunnan kirkko
1939-1945

12.00

Tuomas Reku

Keikyän kirkko
1939-1945
1918
Karjalaan jääneet

13.00

 


Pertti Peuraniemi
Päivi Kivioja
Aija-Riitta Lehtimäki

Kiikan kirkko
1939-1945
1918
Karjalaan jääneet

10.00

 


Jukka Pusa
Henri Kiuttu
Aili Riihimäki

Mouhijärven kirkko
1939-1945
1918
Karjalaan jääneet

10.00

 


Hilkka Huitula
Hilkka Kaasalainen
Sirpa Myllymäki
Suodenniemen kirkko
1939-1945
Karjalaan jääneet
13.00

 


Harri Hakala
Jouko Väissi

Kiikoisten kirkko
Talvisota
Jatkosota
1918
Karjalaan jääneet
13.00 


Pertti Kärki
Jari Jaakola
Mari Jokela
Liisa Jokela

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.3.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Maalaustyö Raimo Rantasen tarjouksen 97 000,00 € (sis. alv 24 %) Sammaljoen kirkon ja huoltorakennuksen ulkopuolen maalauksesta ja valitsi Maalaustyö Raimo Rantasen urakoitsijaksi. 

Sastamalan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin Teemu Tamminen. 

Kirkkoneuvosto päätti jatkaa diakoniatyöntekijän viran hakua. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräaikaisen diakonian vanhustyöntekijän viran viideksi (5) vuodeksi viran täyttämisestä alkaen. 

Kirkkoneuvosto päätti vakinaistaa Susanna Räsäsen työsuhteen tarvittaessa töihin kutsuttavana tuntipalkkaisena keittäjänä sekä Sirpa Matinheimon työsuhteen tarvittaessa töihin kutsuttavana tuntipalkkaisena emäntänä 1.4.2022 alkaen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarviotilien tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja jätti tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi, allekirjoitti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä, että tilikauden alijäämä 1 266 884,49 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä” ja että haudanhoitorahaston tilikauden alijäämä 71 329,53 euroa kirjataan haudanhoitorahaston taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vastuuvapaudesta vuodelta 2021 Sastamalan seurakunnan hallintoa 
ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi 27 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2022 Vammalan seurakuntatalon lisätutkimuksiin ja kustannuslaskentaan. Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta hankkii Vammalan seurakuntatalon lisätutkimukset ja kustannuslaskennan A-Insinööreiltä. Hankintapäätös on ehdollinen ja sen toteuttaminen edellyttää, että kirkkovaltuusto myöntää tähän tarkoitukseen lisämäärärahan vuodelle 2022. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi päivitetyn Sastamalan seurakunnan muistamiskäytännön. 

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta tekee Myllymaan Erämiehet ry:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan metsästysvuokrasopimuksen, joka käsittää kiinteistöt 790-464-1-34 Kamppa (13,6 ha), 790-452-2-25 Tiensivu (5,56 ha) ja 790-406-5-15 Savenmetsä (9,38 ha). 

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta tekee Veli-Markus Ylitalon kanssa maanvuokrasopimuksen ajalle 1.1.-31.12.2022, joka käsittää kiinteistöllä 790-464-1-34 olevan pellon (7,06 ha).

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta ei ota Anders (Antti) Sipin hautaa hoidettavaksi.

Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajat veteraanipäivän 27.4.2022 seppeleenlaskijat Sastamalan kirkoilla viime sotien sankarimuistomerkeille seuraavasti: 

Tyrvään kirkko              1939–1945     Pirkko Esko 
Sammaljoen kirkko      1939–1945     Pertti Linnainmaa 
Karkun kirkko sovinnon risti               Terttu Sulanne 
Salokunnan kirkko       1939–1945     Tuomas Reku 
Keikyän kirkko             1939–1945      Esa Suutari 
Kiikan kirkko                1939–1945      Antti Ritala 
Mouhijärven kirkko     1939–1945      Satu Janhunen 
Suodenniemen kirkko 1939–1945      Harri Hakala 
Kiikoinen veteraanikivi                        Taina Koivuniemi 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi diakoni Marja Ritasen irtisanoutumisen 30.4.2022 lukien. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 23.2.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntamestarin tehtävään Pekka Kömin. 

Kirsi Tirri palkattiin jatkamaan diakonian viranhaltijan viransijaisena ajalla 1.4.-30.9.2022.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi kiinteistöpäällikön viran.

Kirkkoneuvosto antoi Pirkko Eskon sekä Irmeli Kulonpään kiinteistöihin liittyvien aloitteiden jatkovalmistelun kiinteistötyöryhmän tehtäväksi. 

Kirkkoneuvosto myönsi luvan Sastamalan kaupungille suorittaa pienimuotoisia vesialueen täyttämiseen ja rannan kunnostamiseen liittyviä kunnostustoimia Moirislahden rannassa ja puistoalueella.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan Alueviestissä ja Tyrvään Sanomissa.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää määrätä seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenmääräksi 7 varsinaista jäsentä ja 10 - 15 varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä, ja että se asettaa vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan ja valitsee siihen varajäsenet ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

 

Kirkkoneuvoston kokous 8.2.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti, että Harri Pitkämäen valinta Sastamalan seurakunnan kiinteistöpäälliköksi on rauennut. 

 Kirkkoneuvosto nimesi talousjohtaja Sanna Kempin Sastamalan seurakunnan työsuojelupäälliköksi määräajaksi. Määräaika alkaa välittömästi ja päättyy, kun kiinteistöpäällikön virkaan valitun palvelussuhde alkaa.

Irmeli Kulonpää jätti valtuustolle ja kirkkoneuvostolle aloitteen ”Kiinteistöjen myynti Sastamalan seurakunnassa”. Aloitteessa esitetään, että kirkkoherranvirasto tulisi myydä ja rakentaa seurakuntatalon tontille lisärakennus virastoa ja työtiloja työntekijöille. Aloitteen voit lukea kokonaisuudessaan tästä: Irmeli Kulonpään aloite (pdf).

 

Kirkkoneuvoston kokous 26.1.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi seurakuntamestarin tehtävän Tyrvään kappelihautausmaalle 1.4.2022 lukien.

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan diakonian viranhaltijan virkaan Heidi-Maria Heikkilän. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän viran 1.4.2022 lukien tai sopimuksen mukaan. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran 2.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi vahtimestari-siivooja Maija-Leena Marjamäen irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

Kirkkoneuvosto antoi 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettavaksi. Lisäksi kirk-
koneuvosto ohjeisti kappelineuvostojen ja piirineuvoston johtavia viranhaltijoita huolehtimaan talousarvion toteutumisen kuukausittaisesta seurannasta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mouhijärven, Keikyän ja Kiikan kappeliseurakuntien kolehtisuunnitelmat ajalle 1.1.-30.6.2022. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan seurakunnan tietosuojan toimintalinjauksen. 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Esko teki aloitteen Tyrvään kirkon sisätilojen remontoinnista. Aloitteen voit lukea tästä linkistä: Pirkko Eskon aloite (pdf).