Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä niiden nähtävilläoloajan yleisessä tietoverkossa seurakunnan ilmoitustaululla. Esityslistat ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta siihen saakka, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä. Ilmoitustaululle pääset tästä linkistä: Ilmoitustaulu - Sastamalan seurakunta.

 

 

Seurakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Seuraavat kokoukset

 

Kirkkoneuvosto:

27.9.2023
2.11.2023
13.12.2023

Kirkkovaltuusto:

9.11.2023
14.12.2023

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä yleisessä tietoverkossa, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä (KL 10:23), joten vanhemmat pöytäkirjat eivät ole verkkosivuilla nähtävissä. Vanhemmista pöytäkirjoista on nähtävissä päätösluettelot, joista on poistettu henkilötiedot sekä kokouksen järjestäytymistä ja toistuvia asioita koskevat pykälät. Oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä julkisia päätöksiä on mahdollisuus saada nähtäväksi ottamalla yhteyttä hallintosihteeri Elisa Niemiseen elisa.nieminen(at)evl.fi

 

Kirkkoneuvoston kokous 27.9.2023 (esityslista, pdf)

 

Kirkkovaltuuston kokous 7.9.2023 (pdf)

Kirkkovaltuusto päätti, että Sastamalan seurakunta myy Ilmarin vanhan talouskeskuksen käsittävän, kiinteistöstä 790-464-1-34 Kamppa erotettavan noin 8 000 m²:n määräalan rakennuksineen, korkeimman tarjouksen jättäjälle Miko Kurttilalle 35 000 eurolla. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.8.2023 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun puun myyntiä koskevan tarjouksen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Telilän Sähkötyö Oy:n tarjouksen Kiikoisten kirkon ja Mouhijärven kirkon lämmitysjärjestelmän muutosurakasta ja valitsi Telilän Sähkötyö Oy:n urakoitsijaksi.

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunnan omaa toimintaa ei toistaiseksi järjestetä Vammalan seurakuntatalon sisätiloissa 17.9.2023 jälkeen. Seurakunnan oma toiminta, jolle ei ole löytynyt korvaavia tiloja, on tauolla, kunnes korvaavat tilat löytyvät. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että Vammalan seurakuntatalon tiloja ei vuokrata tai muutoinkaan anneta ulkopuolisten käytettäväksi 17.9.2023 lukien. Mahdolliset tiloihin tehdyt 17.9.2023 jälkeiset varaukset perutaan. 

Kirkkoneuvosto valitsi kasvatuksen seurakuntapastorin viransijaisuuteen Susanna Leppälän ja päätti pyytää hänelle Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 6.11.2023 – 1.11.2024. 

 Kirkkoneuvosto myönsi johtava kanttori Tuuli Murajalle opintovapaata ajalle 1.9.2023–31.5.2024. Hänen viransijaisuuttaan hoitaa Jari Mattila.

Helena Bäckman päätettiin palkata kanttorin sijaisuuteen ajalle 1.9.2023–31.5.2024.

Kirkkoneuvosto myönsi Marketta Lahdenmaalle eron diakonian viranhaltijan virasta ja totesi hänen työsuhteensa päättyvän 20.11.2023. 

Sirpa Matinheimo palkattiin emäntä-siivoojan sijaiseksi ajalle 25.10.2023-1.9.2024. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että Sastamalan seurakunta myy Ilmarin vanhan talouskeskuksen käsittävän, kiinteistöstä 790-464-1-34 Kamppa erotettavan noin 8 000 m²:n määräalan, korkeimman tarjouksen jättäjälle Miko Kurttilalle.

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta hankkii Sastamalan seurakunnan arvo- ja kirkollisen esineistön inventoinnin Kiempe Oy:ltä.

Kirkkoneuvosto vahvisti muutokset tilojen käyttömaksuihin. Uudet tilojen käyttömaksut tulevat voimaan 1.1.2024. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 laadintaohjeet. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Sastamalan seurakunnan taloussäännön, joka tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2024.

Kirkkoneuvosto nimesi 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi seurakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon Sastamalan seurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän eli kulloinkin virkaa hoitavan henkilön, joka on tällä hetkellä Heidi-Maria Heikkilä. 

 

Päätösluettelo 2023

Kirkkoneuvosto


Kirkkoneuvoston kokous 1/2023 25.1.2023

4 § Vaali diakoniatyön työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
5 § Vaali kasvatustyön työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
6 § Vaali lähetystyön työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
7 § Vaali musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
8 § Vaali kiinteistötyöryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
9 § Vaali viestintätyöryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
10 § Vaali Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevan työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
11 § Vaali kirkkoneuvoston edustajien valitsemiseksi työryhmiin vuosiksi 2023–2024
12 § Vaali kirkkoneuvoston edustajien valitsemiseksi kappelineuvostoihin ja piirineuvostoon vuosiksi 2023–2024
13 § Vaali lapsiasiahenkilöiden valitsemiseksi vuosille 2023–2024
14 § Johtavan kasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi julistaminen
15 § Seurakuntapastorin viran (vastuualueena rippikoulu- ja nuorisotyö) haettavaksi julistaminen
16 § Kanttorin sivutoimilupahakemus
17 § Kanttorin sivutoimilupahakemus
18 § Aloite luottamushenkilöille maksettavista palkkioista
19 § Kolehtisuunnitelmat
20 § Diakonian harjoittelusopimus
21 § Seurakuntapastorin irtisanoutuminen määräaikaisesta seurakuntapastorin virasta
22 § Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
23 § Seurakunnalle vastikkeetta siirtyneiden hautamuistomerkkien käyttö
24 § Kiinteistön Ylinen 790-452-2-57 metsästysvuokrasopimus
25 § Aloite
26 § Aloite
27 § Johtavien työntekijöiden/esihenkilöiden sijaistamisesta maksettava korvaus 

 

Kirkkoneuvoston kokous 2/2023 22.2.2023

37 § Diakonian vanhustyöntekijän valinta
38 § Etätyöohjeistus
39 § Etelä-Tyrvään piirineuvoston johtosäännön päivittäminen
40 § Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkolähettisopimus
41 § Suomen Lähetysseuran nimikkokohteiden päivittäminen
42 § Haudan Kiikoisten hautausmaa, osasto XII, rivi 4, paikka 7 luovuttaminen
43 § Aloite
44 § Aloite 
45 § Aloite

 

Kirkkoneuvoston kokous 3/2023 29.3.2023

55 § Johtavan kasvatuksen viran haun jatkaminen
56 § Seurakuntapastorin (vastuualueena rippikoulu- ja nuorisotyö) valinta
57 § Seurakuntapastorin osittainen virkavapaa
58 § Henkilöstöasia (ei julkinen)
59 § Eroanomus kiinteistötyöryhmän jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta työryhmään
60 § Tilojen käyttömaksuihin liittyvät periaatteet
61 § Maksuvapautusten ja alennusten kirjaamiskäytäntö
62 § Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen
63 § Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022
64 § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
65 § Raija ja Reijo Ilmarin rahastoon kuuluvan kiinteistön maanvuokrasopimus
66 § Ilmarin vanhan talouskeskuksen myynti
67 § Kappeliseurakunnan/seurakuntapiirin vastuusta maksettava lisä
68 § Kirkon palvelukeskuksen laajennettujen palvelujen käyttöönotto
69 § Elintarvikkeiden ja valmistuotteiden hankinta vuosille 2023–2027
70 § Kuljetuspalvelujen hankinta vuosille 2023–2025
71 § Tyrvään Pyhän Olavin kirkon ja Sastamalan Pyhän Marian kirkon opastusten hinnat
72 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
73 § Sijoitussuunnitelma 2023–2027
74 § Aloite
75 § Aloite
76 § Aloite
77 § Seppelten lasku kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2023

 

Kirkkoneuvoston kokous 4/2023 26.4.2023

87 § Kiinteistöstrategian 2022–2026 päivittäminen 
88 § Kaavoitussopimus kiinteistölle 790-521-2-3 Pappila
89 § Johtavan kasvatuksen ohjaajan valinta
90 § Diakonian vanhustyöntekijän määräaikaisessa virassa aloittaminen
91 § Diakonissan osittainen virkavapaa
92 § Osittaisen hoitovapaan muutos 
93 § Keikyän vanhustyöntekijän rahaston perustaminen
94 § Määräaikaisen diakoniatyöntekijän viran perustaminen 
95 § Nimikkolähettisopimuksen muuttaminen
96 § Yhteisvastuukeräyksen tilitysten tarkastajan valinta vuosille 2023–2024
97 § Sastamalan seurakunnan edustajat IT-alueen neuvottelukunnan kokoukseen
98 § Aloite luottamushenkilöille maksettavista palkkioista 
99 § Viranhaltijoille maksettavat kokouspalkkiot
100 § Kotimaa-lehden mahdollinen tilaaminen seurakunnan luottamushenkilöille
101 § Seppelten lasku kaatuneitten muistopäivänä 21.5.2023
102 § Aloite
103 § Seurakunnan edustajan valitseminen Lasten ja nuorten keskus ry:n vuosikokoukseen 12.5.2023
104 § Seurakunnan edustajan valinta Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokoukseen 26.5.2023
105 § Salassa pidettävä asia
106 § Anomus Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvostolle

 

Kirkkoneuvoston kokous 5/2023 24.5.2023

116 § Diakonisen vanhustyöntekijän palkkaaminen
117 § Henkilöstöasia (ei julkinen)
118 § Sastamalan Pyhän Marian kirkon uuden paanukaton suunnittelun hanketyöryhmä
119 § Eroanomus lähetystyön työryhmän jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta työryhmään
120 § Vetoomus diakoniatyöntekijöiden palkan tarkistamisesta vaativuusryhmään 503
121 § Sivutoimi-ilmoitus
122 § Sastamala Gregoriana ja seurakunnan konserttitoiminnan järjestäminen ja tukeminen
123 § Aloite kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle

 

Kirkkoneuvoston kokous 6/2023 21.6.2023

133 § Seurakuntapastorin viransijaisuus
134 § Varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyt (ei julkinen)
135 § Aloite kristillisen päiväkodin perustamisesta
136 § Kolehtisuunnitelmat
137 § Kuvataiteilijan teosehdotus

 

Kirkkovaltuusto 


Kirkkovaltuuston kokous 1/2023 12.1.2023

4 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024
5 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
6 § Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisten vaalien toimittamista varten vuosiksi 2023–2026
7 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
8 § Kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali vuosiksi 2023–2024
9 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2023– 2024
10 § Karkun kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
11 § Keikyän kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
12 § Kiikan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
13 § Kiikoisten kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
14 § Mouhijärven kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
15 § Suodenniemen kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
16 § Etelä-Tyrvään piirineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
17 § Kesäteologin määräaikainen virka
18 § Kesänuorisotyöntekijän määräaikainen virka
19 § Kesäkanttorin määräaikainen virka
20 § Johtavan kasvatuksen ohjaajan viran perustaminen
21 § Johtavan nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen
22 § Johtavan kasvatuksen ohjaajan viran johtosääntö
23 § Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran johtosääntö
24 § Nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö
25 § Kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainittujen rahamäärien määrittäminen
26 § Tilintarkastajien valinta vuosiksi 2023–2026

 

Kirkkovaltuuston kokous 2/2023 11.5.2023

34 § Etelä-Tyrvään piirineuvoston johtosäännön päivittäminen
35 § Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen
36 § Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022
37 § Kiinteistöstrategian 2022–2026 päivittäminen
38 § Pirkko Eskon aloite
39 § Keikyän vanhustyöntekijän rahaston perustaminen
40 § Määräaikaisen diakonisen vanhustyöntekijän viran perustaminen
41 § Aloite luottamushenkilöille maksettavista palkkioista
42 § Kotimaa-lehden mahdollinen tilaaminen seurakunnan luottamushenkilöille