Esityslistat ja pöytäkirjat

Täällä sinulla on mahdollisuus lukea seurakunnassamme tehtyjä esityslistoja ja pöytäkirjoja.

 

Seurakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Aloita klikkaamalla haluamaasi vuotta. Sen jälkeen klikkaa haluamasi kokouksen otsikkoa avataksesi esityslistan/pöytäkirjan.

2021 2020 2019 2018 2017

2021

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset:

27.1.2021 klo 16:00  
24.2.2021 klo 16:00

Kirkkoneuvoston kokous 27.1.2021

Kirkkovaltuuston kokous 14.1.2021

2020

Kirkkovaltuuston kokous 17.12.2020 (pdf)

Sastamalan seurakunnan talousarvio vuodelle 2021 (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 16.12.2020 (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 25.11.2020 (pdf)

Kirkkovaltuuston kokous 11.11.2020 (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 28.10.2020 (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 30.9.2020 (pdf)

Kirkkoneuvosto valitsi hallintosihteerin virkaan tradenomi Kati Heinon ja hänen kieltäytymisensä varalle tradenomi Kati Koppasen. Hakemuksia virkaan saatiin yhteensä 32.

Kirkkoneuvosto valitsi emäntä-siivoojan toimeen ravintolakokki, restonomi Sanna Laikon ja hänen kieltäytymisensä varalle hortonomi, restonomi Satu Vesaniemen. Hakemuksia toimeen tuli yhteensä 9.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi johtavan diakonianviranhaltijan viran 21.1.2021 lukien.

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viran 1.1.2021 alkaen. Viran tehtäviin kuuluu yleisen seurakuntatyön lisäksi Mouhijärven ja Suodenniemen papin tehtävät.

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (II) viran 1.1.2021 alkaen. Viran tehtäviin kuuluu yleisen seurakuntatyön ohella kasvatuksen papin tehtävät, painopisteenä varhaisnuoriso- ja nuorisotyö sekä rippikoulutyö.

Kirkkoneuvosto käsitteli Suvi Sianojan 25.6.2020 kirkkoneuvostolle tekemään aloitteeseen kirkkoherran viran tehtävärakenteeseen liittyen. Aloitteessa esitettiin, että seurakunnassa alettaisiin selvittämään tarvetta ja toimintamallia joidenkin tehtävien siirtämiseksi pois kirkkoherralta joko työnjakomuutoksin nykyisten pappien kesken tai sisällyttämällä ne tulevaisuudessa valittavan papin tehtäviin. Ajatuksena mahdollinen hallintopappi tai vastaava. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra toimii seurakunnan papiston hallinnollisena esimiehenä. Hallinnon tehtäviä jaetaan kirkkoherran vastuulla olevan pappien tehtäväjaon yhteydessä useammalle seurakunnan papille ottaen huomioon pappien vastuualueet, kyvyt ja taidot.

Kirkkoneuvosto vahvisti kirkkoherra Vesa Aurénin palkaksi 5 779,80 euroa.

Kirkkoneuvosto perusti kesälle 2021 kesänuorisotyöntekijän määräaikaisen viran ajalle 1.6.-31.7.2021 sekä kesäteologin määräaikaisen viran ajalle 1.6.-15.8.2021.

Kirkkoneuvosto käsitteli viestintätyöryhmän esityksen seurakunnan tiedotuksen kokonaisratkaisuksi ja päätti pyytää paikallisilta lehdiltä tarjoukset Sananjalka –lehdestä ja kirkollisista ilmoituksista nykyisin järjestelyin ja vaihtoehtoisesti harvemmin ilmestyvästä seurakuntaliitteestä vuoden 2021 alusta alkaen. Kaikissa vaihtoehdoissa jumalanpalvelusten radiointi pyritään turvaamaan.

 

Kirkkovaltuuston kokous 26.8.2020 (pdf)

Liite 2, Sastamalan seurakunnan tilinpäätös 2019 (pdf)

Kirkkovaltuuston hyväksyi seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tiivistettyä tietoa tilinpäätöksestä voit ladata tästä linkistä (Power Point).

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2020-2029. Suunnitelma kattaa noin 850 hehtaaria metsätalouskäytössä olevaa metsää. Hakkuita 10-vuotiskaudelle on suunniteltu 44 000 m3, mikä vastaa saman aikavälin kasvua. Hakkuissa ja hoitotoimenpiteissä otetaan huomioon monimuotoisuus ja luontoarvot voimassa olevien metsänhoitosuositusten ja metsäsertifioinnin mukaisesti.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilinpäätöksen alijäämä on 153 998,26 euroa. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Heikki Kuutti Uusitalon ponsiesityksen, että kirkkovaltuusto edellyttää kirkkoneuvostolta ja seurakunnan toimihenkilöiltä, että valmistellaan esitys siitä, miten kiinteistöjen kustannuksia voidaan vähentää ja noudattaa kiinteistöstrategiaa.

Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2019 Sastamalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa Sastamalan seurakunnan 3. kappalaisen viran 30.9.2020 lukien ja perustaa lakkautetun kappalaisen viran tilalle sen korvaavan seurakuntapastorin viran 1.10.2020 alkaen.

 

Kirkkoneuvoston kokous 19.8.2020 (pdf)

Irmeli Kulonpään kirje 19.8.2020 (linkki kirjeeseen, pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja toiminta- ja taloussunnitelman laadintaohjeen. Kirkkoneuvosto ohjeistaa että talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta tehdään 0-tuloksen pohjalta.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi hallintosihteeri Johanna Mäkelän irtisanoutumisen hallintosihteerin virasta ja päätti julistaa haettavaksi hallintosihteerin viran 1.10.2020 alkaen.

Kirkkoneuvosto päätti ottaa Anneli Mäki-Laurilan lapsi- ja perhetyön ohjaajan viransijaiseksi ajalle 18.9.2020-2.8.2021, Anita Kinnasen lastenohjaajan toimen sijaiseksi ajalle 18.9.2020-31.5.2021 ja Ilona Lakkosen lastenohjaajan toimen sijaiseksi ajalle 16.9.2020-31.5.2021 80 % työajalla.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi siivooja-emännän toimen 1.11.2020 lukien.

Kirkkoneuvosto kuuli selvityksen seurakunnan toiminnasta 1.9.2020 alkaen. Koronapandemian toisen aalllon uhka on olemassa ja toimintojen käynnistymistä tulee miettiä huolellisesti.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kampin Saha Ky:n tarjouksen päätehakkuusta ja KuMeKo Forest Oy:n tarjouksen harvennuksista koskien Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon hakkuita.

Irmeli Kulonpää jätti kirkkoneuvostolle kirjeen koskien Sastamalan seurakunnan strategiaprosessia. Linkki kirjeeseen on edellä.

 

Kirkkoneuvoston kokous 24.6.2020 (pdf)

Karoliina Koivuniemi-Ollilan kirje 26.5.2020 (linkki kirjeeseen) (pdf)

Suvi Sianojan aloite (linkki aloitteeseen) (pdf)

 

Kirkkoneuvoston kokous 29.5.2020 (pdf)

 

Kirkkoneuvoston kokous 29.4.2020 (pdf)

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. Seurakunnan metsäsuunnitelman on laatinut Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa Jukka Heiskanen. Metsäsuunnitelma kattaa n. 850 hehtaaria metsätalouskäytössä olevaa metsää. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy metsäsuunnitelman vuosille 2020-2029.

Kirkkoneuvosto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianojan seurakunnan viralliseksi edustajaksi Nuori kirkko ry:n 26.5.2020 järjestettävään kokoukseen.

 

Kirkkoneuvoston kokous 25.3.2020 (pdf)

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 11.3.2020 (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 19.2.2020 (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 22.1.2020 (pdf)

Kirkkoneuvosto antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettaviksi.

Sivun alkuun

2019

Kirkkoneuvoston kokous 18.12.2019 (pdf)

Rakennusavustushakemukset Kirkkohallitukselle tulee vuosittain toimittaa joulukuun loppuun mennessä. Rakennusavustus jakaantuu valtion rahoitukseen ja kirkon keskusrahaston tukeen. Jos seurakunnalla on ylläpidettävänään useita kirkkoja ja siunauskappeleita voidaan avustuksen laskentaperusteena käyttää kirkkojen ja siunauskappeleiden lukumäärällä jaettua verotuloa.

Kirkkoneuvosto päätti  hakea rakennusavustusta seuraaviin kohteisiin:

Keikyän kirkko, lämmityksen ohjaus

kustannusarvio 5.000 €, haettava avustus 2.900 € (58 %)

Salokunnan kirkko, keittiön uusiminen

kustannusarvio 25.000 €, haettava avustus 14.500 € (58 %)

 

Kirkkovaltuuston kokous 12.12.2019 (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman. Tiivistettyä tietoa talousarviosta on luettavissa tästä linkistä (Power Point).

 

Kirkkoneuvoston kokous 27.11.2019 (pdf)

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Tiivistettyä tietoa talousarviosta on luettavissa tästä linkistä (Power Point).

 

Kirkkovaltuuston kokous 12.11.2019 (pdf)

Seurakunta on käynyt neuvotteluja Sastamalan kaupungin kanssa maa-alueiden vaihdosta. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen maa-alueiden vaihdosta. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto vahvisti Sastamalan seurakunnan vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,75 %.

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.10.2019 (pdf)

Seurakunta on käynyt neuvotteluja Sastamalan kaupungin kanssa maa-alueiden vaihdosta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle maa-alueiden vaihtoa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman vuosille 2020-2022. Vuoden 2020 investointien loppusumma on 419.000 euroa, kirkkojen korjauksiin haetaan avustusta kirkon keskusrahastolta. Suurimmat korjaukset kohdistuvat Kiikan kirkon ulkopuolen kunnostukseen ja maalaukseen ja kiinteistöjen lukitusten uusimiseen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy:n tarjous lumenauraus- ja hiekoituspalveluista Vammalan seurakuntatalon ja Tyrvään kirkon piha-alueille.

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää 31.800 € lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarvioon.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2020 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa päivitetyt hautapaikkamaksut. Kirkkoneuvosto vahvisti päivitetyt hautaustoimen maksut.

Kirkkohallitus on myöntänyt Sastamalan seurakunnalle ympäristödiplomin vuonna 2015 ja se on voimassa vuoden 2019 loppuun. Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan seurakunnan ympäristöohjelman vuosiksi 2020-2024 ja hakee ympäristödiplomin uusimisen auditointia Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta ja ympäristödiplomin uusimista Kirkkohallitukselta.

Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt Lassi Ketolan jättämää aloitetta led-taulujen käyttämisestä seurakunnan toiminnan esittelyssä ja tiedotuksessa.  Kirkkoneuvosto etenee pienimuotoisesti aloitteen suuntaan hankkimalla Puistokatu 15 ikkunalle tauluTV:n seurakunnan yhteisen tiedotuksen käyttöön.

 

 

Kirkkoneuvoston kokous 18.9.2019 (pdf)

Kihniön, Parkanon, Punkalaitumen, Sastamalan ja Virtain seurakunnat siirtyvät Tampereen hiippakuntaan 1.1.2020 alkaen. Kirkkolain 3 luvun 1 §:ssä säädetään, että hiippakunta on jaettu rovastikuntiin ja että rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli. Siirtyvät seurakunnat tulee siten sijoittaa Tampereen hiippakunnan rovastikuntiin.
Tampereen hiippakunta on pyytänyt siirtyvien seurakuntien kirkkoneuvostoja ottamaan kantaa niiden sijoittumiseen Tampereen hiippakunnan rovastikuntiin 1.1.2020 alkaen. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan Sastamalan seurakunta toteaa lausunnossaan, että se haluaa Tampereen hiippakuntaan liittyessään liittyä Hämeenkyrön rovastikuntaan.

 

Kirkkoneuvoston kokous 28.8.2019 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kaivuu- ja konepalvelu Joni Järvensivun tarjouksen haudankaivuupalveluista Mouhijärven kirkkohautausmaalle, Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaalle, Karkun kirkkohautausmaalle ja Sastamalan Pyhän Marian kirkon hautausmaalle. Sopimuksen voimassaolo on 3 vuotta sopimuksen tekohetkestä ja lisäksi voidaan yhteisesti sopia 1 + 1 vuoden lisäoptiosta.

 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun tarjouksen 61.278 € Karkun pappilan alueen uudistushakkuusta. Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun tarjouksen 57.022,50 € Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon uudistushakkuusta.

 

Kirkkoneuvosto ohjeisti ensi vuoden talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa.

 

Kirkkoneuvoston kokous 19.6.2019 (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 29.5.2019 (pdf)

Kirkkoneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Elina Kiili siirretään seurakuntapastorin (II) viransijaisuudesta Airas-Laitilalta vapautuvaan seurakuntapastorin (I) virkaan 1.9.2019 lukien.

Kirkkovaltuuston kokous 22.5.2019 (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 230 000 euroa alijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.37 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 487 000 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverotulot laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 %. Suurimmat investointikohteet vuonna 2018 olivat Tyrvään siunauskappelin kylmiöiden uusiminen ja Tyrvään kirkon äänentoistolaitteiden hankkiminen.

Kirkkoneuvoston kokous 24.4.2019 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Remontti ja rakennus H.Koivuniemen tarjouksen Kiikan hautausmaan huoltorakennuksen korjaus- ja laajennusurakasta 159 030 euroa sis. alv.

Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi lastenohjaajan toimen 5.8.2019 alkaen.

Kirkkoneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaa Elina Kiilille virkamääräyksen Sastamalan seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle 17.7. – 31.8.2019 virkaa perustamatta.

Kirkkoneuvoston kokous 27.3.2019 (pdf)

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 230 000 euroa alijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.37 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 487 000 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverotulot laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 %. Suurimmat investointikohteet vuonna 2018 olivat Tyrvään siunauskappelin kylmiöiden uusiminen ja Tyrvään kirkon äänentoistolaitteiden hankkiminen.

Kirkkoneuvosto päätti antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastajien käytäntöihin kuuluu nykyään pyytää em. asiakirja. Siinä vahvistetaan, että tilintarkastajien käyttöön annetaan kaikki asiakirjassa mainitut, oleelliset seurakunnan taloutta ja hallintoa koskevat tiedot.

Kirkkovaltuuston kokous 6.3.2019 (pdf)

Kirkkovaltuusto ei pyydä tuomiokapitulilta välillistä vaalia. Äänin 15 -12 kirkkovaltuusto oli kokouksessaan 6.3.2019 välittömän vaalin kannalla. Välittömässä vaalissa seurakuntalaiset äänestävät kirkkoherranvaalissa.

 

Kirkkoneuvoston kokous 26.2.2019 (pdf)

Kirkkolain 23 luvun 11 §:n mukaan:

”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).”

 

Kirkkovaltuuston tulee siis päättää, pyytääkö se tuomiokapitulilta välillistä vaalia

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/00861B8F2DC4CF13C2257D940028330D/$FILE/254831_KKH_kirkkoherranvaalin_hallintomenettely_.pdf

 

 

 

 

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 4 pykälän mukaan: ”Äänestys on toimitettava joko julkisesti tai puheenjohtajan määräämällä tavalla.” Vain henkilövaali voidaan toteuttaa suljettuna lippuäänestyksenä.

 

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Sastamalan seurakunnan kirkkoherranvaalin vaalitapaa. Puheenjohtajan (vs. kirkkoherra Jouni Pihlajamaa) esitys oli, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää tuomiokapitulilta välillistä vaalia.

 

Lassi Ketola esitti Sirpa Keskisen kannattamana, että kirkkoherranvaali järjestetään perinteistä vaalitapaa noudattaen (välitön vaali).

 

Äänestyksen perusteella kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää tuomiokapitulilta välillistä vaalia.

 

Puheenjohtajan esityksen puolesta äänestivät Pihlajamaa Jouni, Sianoja Suvi, Pirttikoski Jaakko, Holma Jukka, Isonokari Janica, Laiho Maritta. Lassi Ketolan esityksen puolesta äänestivät Janhunen Satu, Keskinen Sirpa, Ketola Lassi, Lahtinen Pirkko, Pietilä Pauli, Rantanen Pentti.

Tasatilanteissa puheenjohtajan ääni ratkaisee ja päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

 

Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla (Pirkko Esko) ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla (Harri Hakala) on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksessa. He eivät siis osallistuneet äänestykseen.

 

 

 

Kirkkoneuvoston kokous 20.2.2019 (pdf)

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 10 354 e kuluvan vuoden talousarvioon Pyhän kosketus -kirjan toimittamista varten.

 

Kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille lausunnon Sastamalan seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

Lassi Ketola on jättänyt kirkkoneuvostolle aloitteen (pdf) seurakunnan tiedotustoiminnan tehostamiseksi siten, että selvitetään, mitä mahdollisuuksia olisi ryhtyä hyödyntämään ulkomainoksissa käytettäviä led-tauluja seurakunnan tiedotuksessa ja toiminnan esittelyssä.

 

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.1.2019 (pdf)

 

Kirkkoneuvostolle on jätetty kirjelmä seurakuntalaisten kirkkoherrasta.

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmien jäsenet, kirkkoneuvoston edustajat työryhmiin ja kappelineuvostoihin sekä piirineuvostoon.

 

Diakoniatyön työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Raija Topi
Veli-Matti Tapio
Sirkka-Liisa Saari
Sirpa Myllymäki
Tuukka Tulirinta

 

Kasvatustyön työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Karoliina Koivuniemi-Ollila
Jukka-Pekka Koivuranta
Mari Jokela
Kari Suhonen
Olli Kärki-Chaiwut

 

Lähetystyön työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Seppo Valio
Merja Ylitalo
Anssi Pajunoja
Jari Kaihlamäki
Kaija Antola

 

 

Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Elisa Junttila
Juha Ranki
Raija Seurala
Oona Saarela
Jorma Piirainen      

            

Kiinteistötyöryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Pirjo Äijälä
Jukka Pusa
Leila Rantala
Esko Raskila
Mauri Tuominen            

 

Viestintätyöryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Kirsi Koivuniemi
Taru Meriläinen
Henri Kiuttu
Auli Horelli
Jarkko Mäkipää

    

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevan työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Maritta Laiho
Pekka Salonen
Pirjo Pitkäkoski
Heimo Liuko
Pentti Lahtinen

 

Kirkkoneuvoston edustaja

Diakoniatyön työryhmä Pentti Rantanen
Kasvatustyön työryhmä Sirpa Keskinen
Lähetystyön työryhmä Janica Isonokari
Musiikki- ja jumalan-
palvelustyön työryhmä
Maritta Laiho
Kiinteistötyöryhmä Pauli Pietilä
Viestintätyöryhmä Markus Alajoki

Tyrvään Pyhän Olavin
kirkon toimintaa
suunnitteleva työryhmä

Maritta Laiho
   Kirkkoneuvoston edustaja
Karkun kappelineuvosto Lassi Ketola
Keikyän kappelineuvosto  Pentti Rantanen
Kiikan kappelineuvosto Pauli Pietilä
Kiikoisten kappelineuvosto Janica Isonokari
Mouhijärven kappelineuvosto Satu Janhunen
Suodenniemen kappelineuvosto Jukka Holma
Etelä-Tyrvään piirineuvosto Suvi Sianoja

 

 

Kirkkoneuvosto valitsi lapsiasiahenkilöiksi Jaakko Pirttikosken ja Salme Kuukan.

Kirkkoneuvosto valitsi Pirkko Eskon Sastamalan seurakunnan edustajaksi veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2019 - 2020.

 

Kirkkoneuvosto valitsi diakonian viransijaiseksi Mira Rannan ajalle 1.2.2019 - 31.12.2019.

 

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan diakonianviranhaltijan sijaiseksi Liisa Hoikkasen. Viransijaisuus kestää 20.1.2021 saakka.

 

 Kirkkoneuvosto valitsi nuoristotyönohjaajan viransijauseksi Teemu Tammisen ajalle 7.2.2019 - 18.12.2019.

 

Kirkkohallitus on myöntänyt kirkon ympäristödiplomin Sastamalan seurakunnalle 8.12.2015. Diplomi on voimassa vuosina 2015 – 2019. Kirkon ympäristödiplomi on vuonna 2001 perustettu vapaaehtoinen seurakuntien tarpeisiin räätälöity kirkon oma ympäristöjärjestelmä, joka auttaa seurakuntia kantamaan ympäristövastuuta. Ympäristödiplomia on haettava uudestaan viimeisen voimassaolovuoden aikana sen hetkisten vaatimusten mukaan. Hakuprosessi lähtee liikkeelle siitä, että kirkkoneuvosto päättää hakea diplomia uudelleen. Kirkkoneuvosto päätti hakea ympäristödiplomia uudelleen vuoden 2019 aikana.

 

Kirkkovaltuuston kokous 17.1.2019 (pdf)

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Pirkko Eskon, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Harri Hakalan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Suvi Sianojan.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet

Maritta Laiho 

Satu Janhunen

Markus Alajoki

Jukka Holma

Suvi Sianoja (varapuheenjohtaja)

Pentti Rantanen

Pauli Pietilä  

Janica Isonokari

Sirpa Keskinen

Pirkko Lahtinen

Lassi Ketola

 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet

Elisa Junttila (Maritta Laihon varajäsen)

Pirjo Äijälä (Satu Janhusen varajäsen)

Jaakko Pirttikoski (Markus Alajoen varajäsen)

Pertti Brander (Jukka Holman varajäsen)

Aleksi Sandroos (Suvi Sianojan varajäsen)

Tuomas Reku (Pentti Rantasen varajäsen)

Auli Horelli (Pauli Pietilän varajäsen)

Sirkka-Liisa Saari (Janica Isonokarin varajäsen)

Aarne Järvenpää (Sirpa Keskisen varajäsen)

Jarkko Mäkipää (Pirkko Lahtisen varajäsen)

Irmeli Kulonpää (Lassi Ketolan varajäsen)

 

Karkun kappelineuvosto

Jäsen Varajäsen
Maija Timonen  Maiju Vuorenoja
Jari Haapaniemi Urpo Vuorenoja
Ulla-Maija Reinilä Päivi Jokipohja
Petri Vänskä Tuomas Reku
Terttu Sulanne Anja Ryömä
Martti Kulju Martti Kuljun henkilökohtainen varajäsen päätettiin valita myöhemmin.

 

Keikyän kappelineuvosto

Jäsen Varajäsen
Pertti Brander Pertti Peuraniemi
Pirjo Äijälä Hanna Tapio
Jukka Honko Esa Suutari
Päivi Kivioja Irmeli Vähämäki
Raili Mäenpää Merja Helander
Markku Koivula Sinikka Koivula

 

Kiikan kappelineuvosto

Jäsen Varajäsen
Sirkka-Liisa Pusa Hannu Toivonen
Jukka Pusa Karoliina Koivuniemi-Ollila
Aili Riihimäki Leila Rantala
Henri Kiuttu Antti Ritala
Reino Nummi Jarmo Metsälä
Tiina Pajunen Eeva Määttänen

 

Kiikoisten kappelineuvosto

Jäsen Varajäsen
Taina Koivuniemi Hanna Jokiniitty
Lea Nieminen Jouko Rantala
Antti Alajoki Markus Alajoki
Mari Jokela Hilppa Härkälä
Pertti Kärki Liisa Jokela
Jari Jaakola Joni Wallin

 

Mouhijärven kappelineuvosto

Jäsen Varajäsen
Jukka-Pekka Koivuranta Mikko Rauva
Liisa Neronen Raili Äijälä
Sirpa Myllymäki Anne Mattila
Esko Raskila Hilkka Kaasalainen
Ilkka Huitula Raili Virtanen
Maire Villo Raimo Murtomäki

 

Suodenniemen kappelineuvosto

Jäsen Varajäsen
Jouko Väissi Jukka Holma
Tanja Aarnikuru Kaisa Holma
Harri Hakala Olavi Holma
Auli Horelli Anne Saukko
Anna-Liisa Kalmu Timo Rajala
Mika Huhtala Tuomo Lumiainen

 

Etelä-Tyrvään piirineuvosto 

Jäsen Varajäsen
Heikki Uusitalo Ville Naskali
Hanna Kuutti Karoliina Helminen
Anne Varpanen Minna Saarinen
Jarmo Mauriala Pertti Linnainmaa
Ashton Peasley Katariina Ristimäki
Merja Ryömä Erja Hietanen

 

Sivun alkuun

2018

Kirkkoneuvoston kokous 19.12.2018 (pdf)

Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden ajalle 7.2.2019 – 18.12.2019. 

Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi johtavan diakonianviranhaltijan viransijaisuuden ajalle 1.2.2019 – 20.1.2021.

Kirkkoneuvosto julistaa uudelleen haettavaksi diakonian viransijaisuuden ajalle 1.2.2019 – 31.12.2019.

Kirkkoneuvosto päätti, että Sileekallion kerhohuoneen käyttämistä jatketaan toistaiseksi myynnin ohella.

Kirkkovaltuuston kokous 13.12.2018 (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2020 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman. Tiivistettyä tietoa talousarviosta on luettavissa tästä linkistä (Power Point).

Irmeli Kulonpää/ Kirkko kaikille jätti valtuustoaloitteen (pdf) lapsi-, nuoriso- ja perhetyön toiminnasta.

Kirkkoneuvoston kokous 28.11.2018

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Tiivistettyä tietoa talousarviosta on luettavissa tästä linkistä (Power Point).

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Heidi Piipon taideteoksen sijoittamisen Pyhän Marian kirkon rantaan vuoden 2019 kevääksi ja kesäksi . Sastamalan seudun museo toteuttaa ensi keväänä yhteisnäyttelyn kuvataiteilija Heidi Piipon kanssa..Yhdeksi paikaksi on Heidi Piippo suunnitellut Pyhän Marian kir-kon rannan kohtaa, jossa kirkkomatkalaiset vuosisata toisensa jälkeen nousivat maihin veneillään. Teos koostuu kevyistä paperi- ja savinaamioista, jotka ripustetaan rannan puihin.

Suntio-hautausmaanhoitajan toimeen valittiin Kaisa Tuomisto.

Irmeli Kulonpää jätti aloitteen (pdf) Varilan tiloista.

Kirkkoneuvoston kokous 31.10.2018

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakonian viransijaisuuden ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019.

 

Kirkkovaltuuston kokous 25.10.2018

Kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion 1918 Ei koskaan enää -tapahtuman muistohankkeelle. Seurakunta teki omalla kustannuksellaan pohjatyöt ja tiedotusta. Kirkkovaltuusto päätti tämän lisäksi annettavasta muusta avustuksesta. Avustuksen määräksi päätettiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti 1/3 muiden lahjoitusten kuin Sastamalan seurakunnan ja Sastamalan kaupungin avustusten ylimenevistä kuluista, kuitenkin enintään     5 000 euroa.

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Kirkkovaltuusto myönsi Seija Hakaselle eron vaalilautakunnan varajäsenyydestä. Seija Hakanen oli jättänyt eroanomuksen, koska hän on valitsijayhdistyksen asiamies.

 

Kirkkoneuvoston kokous 26.9.2018

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75. Esityksen mukaan veroprosentti säilyisi ennallaan.

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman talousarvion laatimisen pohjaksi. Vuoden 2019 investointien nettokustannukset ovat 275 000 euroa, kirkkojen korjauksiin haetaan avustusta kirkon keskusrahastolta. Suurimmat korjaukset kohdistuvat Kiikan hautausmaan huolto- ja varastotilojen korjaukseen, virastotalon lämpöpumppujen uusimiseen ja Pyhän Olavin kirkon katon tervaukseen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarviota.

Kirkkoneuvosto antoi talousjohtajalle valtuudet ryhtyä valmistelemaan osoitteessa Linjakatu 18 as 9 sijaitsevan osakehuoneiston myyntiä.

 

Kirkkoneuvoston kokous 29.8.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Laatimisohjeiden valmistelu pohjautuu vuoden 2017 tilinpäätöslukuihin, vuoden 2018 tammi-heinäkuun talousarvion toteutumaan sekä vuotta 2019 koskeviin kirkkohallituksen antamiin arvioihin sekä talouden ennustelaitosten lukuihin.

Vapo Oy on jättänyt 2.7.2018 oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvoston 20.6.2018 tekemään päätökseen koskien Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon harvennus- ja uudistushakkuuta. Kirkkoneuvosto pitää 20.6.2018 (§ 98 )  tekemänsä päätöksen voimassa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarviota 1918 Ei koskaan enää -tapahtuman muistohankkeen toteuttamiseksi kirkkoneuvoston kustannus-paikalle tilille muut avustukset. Seurakunta tekee omalla kustannuksellaan pohjatyöt ja hoitaa tiedotusta. Kirkkovaltuusto tekee päätöksen tämän lisäksi annettavasta muusta avustuksesta, jonka määräksi kirkkoneuvosto esittää 1/3 muiden lahjoitusten kuin Sastamalan seurakunnan ja Sastamalan kaupungin avustusten ylimenevistä kuluista, kuitenkin enintään 5 000 euroa.

Kirkkoneuvoston kokous 15.8.2018


Kansalaissodan muistomerkit Tyrvään kirkolla, kappelihautausmaiden muistomerkit, avustusanomus 1918 Ei koskaan enää –tapahtuman muistohankkeen toteuttamiseksi, seppelten lasku 1918 Ei koskaan enää -tapahtumassa

Kirkkoneuvoston kokous 20.6.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon alueen harvennus- ja uudistushakkuusta tekemän tarjouksen 40 793 euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun Tyrvään pappilan ja Karkun pappilan alueiden harvennus- ja uudistushakkuusta tekemän tarjouksen 77 001 euroa.

Kirkkoneuvoston kokous 30.5.2018

Kirkkoneuvosto hylkäsi Kiikan kirkon huoltorakennuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen annetut tarjoukset korkean hintatason vuoksi. Kiikan kirkon huoltorakennuksen korjaus- ja laajennustöiden rakennuttajatehtäviä hoitava HS-Tec Oy pyysi tarjouksia 23:lta urakoitsijalta. Tarjouksia saatiin 5:ltä urakoitsijalta. Kiinteistötyöryhmä käsitteli tarjoukset kokouksessaan 14.5.2018 ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että kaikki tarjoukset hylätään. Tarjoukset olivat niin korkeita, ettei hanketta voida toteuttaa siihen varatulla talousarviomäärärahalla.

Kiinteistötyöryhmä selvittää mahdollisuutta tehdä kirkkoon sosiaalitiloja ja muitakin toimintaa tukevia muutoksia. Nämä muutostyöt yhdistetään ensi vuodelle suunniteltuun kirkon ulkopuolen korjaukseen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Audiotalo Oy:n jättämän tarjouksen Tyrvään kirkon äänen-toistojärjestelmästä hintaan 43.975,36 € sis. alv.

Kirkkovaltuuston kokous 26.4.2018

Sastamalan seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen Raija Ilmarilta sekä rahalahjoituksen Reijo Ilmarilta. Testamenttimääräyksen mukaan varojen hoitoa varten seurakunnan tulee perustaa Raija ja Reijo Ilmarin nimeä kantava rahasto. Kirkkovaltuusto perusti Raija ja Reijo Ilmarin nimeä kantavan rahaston ja hyväksyi rahaston säännöt.

Vammalan Kiinteistövälitys Oy:ssä on ollut myynnissä 3.6.2015 alkaen seurakunnan omistama rivitalotontti osoitteessa Urheilukatu 1 Pappila-nimisestä tilasta. Kiinteistöstä on tehty ostotarjous 105 000 euroa, tekijänä on Mediset Hoivarakentajat Oy perustettavan yhtiön lukuun. Tarkoituksena on rakentaa rakennuspaikalle päiväkoti. Kirkkovaltuusto hyväksyi tehdyn tarjouksen.  Kiinteistön myyntiä koskeva päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kauppahinta maksetaan, kun Sastamalan kaupungin päätös rakennusluvan mahdollis-tavasta poikkeamisluvasta on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on myönnetty.

Ostotarjouksessa mainitaan, että kauppakirja allekirjoitetaan, kun kiinteistön omistavan seurakunnan myyntiä koskevat hallinnolliset toimenpiteet ovat saaneet lainvoiman. Tällöin otetaan kuitenkin ehdollisina huomioon edellisessä kohdassa Sastamalan kaupungilta edellytettävät lupamenettelyt.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017. Tilikauden tulos on 99 924 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.5 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 491 778 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 % (129 226 euroa). Suurimmat investointikohteet vuonna 2017 olivat Karkun kirkon korjaukset 182 431 euroa ja Keikyän kirkon korjaukset 184 711 euroa.

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Seurakuntavaalit pidetään 18.11.2018. Kirkkovaltuusto asetti seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Tuori. Vaalilautakunnan muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Eero Aaltonen, Anna-Liisa Hämäläinen, Teppo Eronen ja Ida Leino. Varajäseniksi valittiin seuraavassa järjestyksessä Jarna Friimäki, Paula Mattila, Nina Aho, Hannu Toivonen, Seija Hakanen, Reino Sivonen, Lasse Rajalampi, Terhi Sundelin, Heikki Lahdenperä, Jarmo Metsälä, Aila Kaski, Osmo Kuusinen, Ulla Alajoki, Anneli Nurmi ja Merja Selin.

Kirkkovaltuusto päätti perustaa  Sastamalan seurakuntaan 4. seurakuntapastorin viran 1.8.2018 alkaen. Tämä seurakuntapastorin virka korvaa kappalaisen viran, jonka lopettamisesta voidaan päättää myöhemmin.

Kirkkoneuvoston kokous 18.4.2018

Partnos Oy / Jarmo Nieminen on hakenut Sastamalan kaupungilta toimenpidelupaa vierasvenelaiturin sijoittamiseksi kaupungin omistamalle ranta-alueelle Tyrvään pappilan edustalle Liekoveden rannassa. Vesialue kuuluu seurakunnan omistamaan tilaan Pappila 790-406-1-113. Laiturin koosta johtuen laiturin sijoitukseen tulee olla myös vesialueen omistajan lupa.  Kirkkoneuvosto päätti antaa suostumuksen vierasvenelaiturin sijoittamiseen seurakunnan vesialueelle.

Kirkkoneuvoston kokous 28.3.2018

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 99 924 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.5 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 491 778 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 % (129 226 euroa). Suurimmat investointikohteet vuonna 2017 olivat Karkun kirkon korjaukset 182 431 euroa ja Keikyän kirkon korjaukset 184 711 euroa.

Kirkkoneuvosto päätti antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastajien käytäntöihin kuuluu nykyään pyytää em. asiakirja. Siinä vahvistetaan, että tilintarkastajien käyttöön annetaan kaikki asiakirjassa mainitut, oleelliset seurakunnan taloutta ja hallintoa koskevat tiedot.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kiikan hautausmaan huoltorakennuksen muutostyösuunnitelmat ja tarjouspyynnöt tehdään niiden pohjalta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Houhajärven leirimajaa koskevan asemapiirroksen ja hyväksyi Timapuu Oy:n tarjouksen kota pystytettynä ja Polar Grillipaketti yhteishintaan 18.250 € sis alv.

Kirkkoneuvosto valitsi suntio-hautausmaanhoitajaksi Markus Toivolan.

Kirkkoneuvosto valitsi johtavaksi diakonian viranhaltijaksi Sanna Lindholmin.

Kirkkoneuvoston kokous 21.2.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion tehtäväkohtaiset ylitykset ja investointiosan ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyi  Hermetel Oy:n jättämän tarjouksen (52.600 € + alv) Tyrvään siunauskappelin vainajakylmiöistä.

Kirkkoneuvoston kokous 31.1.2018

Kirkkoneuvosto antoi vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettaviksi.

Keväällä voimaantulevan EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti jokaiseen organisaatioon on nimettävä tietosuojavastaava. Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunnan tietosuojavastaavaksi nimetään vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi suntio-hautausmaanhoitajan toimen.

Sastamalan seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen Raija Ilmarilta sekä rahalahjoituksen Reijo Ilmarilta. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa Raija ja Reijo Ilmarin nimeä kantavan rahaston ja hyväksyy Raija ja Reijo Ilmarin rahaston säännöt.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistö 790-9-14-20 myydään 105 000 euron kauppahintaan Mediset Hoivarakentajat Oy perustettavan yhtiön nimiin. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Urheilukatu 1.

Johtava diakonianviranhaltija on irtisanoutunut. Virkasuhde päättyy 31.1.2018. Kirkkoneuvosto päätti julistaa johtavan diakonianviranhaltijan viran auki.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.11.2017 päättänyt julistaa haettavaksi kanttorin vuorotteluvapaan viransijaisuuden ajalle 1.3.2018 – 27.8.2018. Avoinna olevaan kanttorin vuorotteluvapaan viransijaisuuteen haki määräaikaan mennessä 4 hakijaa. Kanttorin vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.3.2018 – 27.8.2018 valittiin Ilkka Toivonen.

Sivun alkuun

2017

Kirkkovaltuuston kokous 14.12.2017

Kokouksessa käsiteltiin talousarvio.

Olavi Isonokari esitti, että investointisuunnitelmaan ei hyväksytä Houhajärven leirimajan kotaa. 

Auli Horelli kannatti Olavi Isonokarin esitystä. Pentti Rantanen kannatti Olavi Isonokarin esitystä.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys: JAA-äänet kannattavat kirkkoneuvoston esitystä (valtuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2020)  ja EI-äänet Olavi Isonokarin esitystä.

Äänestyksen tulos:

JAA-äänet: 25 kpl (Dörig Jenni, Esko Pirkko, Haapahuhta Pentti, Heikkilä Helena, Holma Kaisa,, Janhunen Satu, Jokela Mari, Lampela Liisa, Kaaja Mauri, Kero Seija, Keskinen Sirpa, Koivuniemi Jorma, Liuko Heimo, Kulonpää Irmeli, Vuorenoja Teuvo Lahtinen Pirkko, Mattila Paula, Kuronen Hannu, Salonen Pekka, Saari Sirkka-Liisa, Sandroos Aleksi, Sianoja Suvi, Sulanne Terttu, Pirttikoski Jaakko, Villo Maire)

EI-äänet 5 kpl (Horelli Auli, Isonokari Olavi, Jänesniemi Marjaana, Alajoki Marjatta, Rantanen Pentti)

Äänestyksen perusteella kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin äänin 25 -5. Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2018 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman. Tiivistä tietoa talousarviosta (PowerPoint).

Kirkkovaltuusto myönsi Ritva Korhoselle eron Etelä-Tyrvään piirineuvoston varajäsenyydestä Sastamalasta poismuuton takia. Ritva Korhonen toimi piirineuvostossa Eeva Keskisen henkilökohtaisena varajäsenenä. Kirkkovaltuusto valitsi Etelä-Tyrvään piirineuvostoon Eeva Keskisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katariina Ristimäen.

Kirkkoneuvoston kokous 13.12.2017

Kirkkoneuvosto päätti hakea Kirkkohallitukselta rakennusavustusta seuraaviin korjauksiin yhteensä 441 200 euroa: Kiikan kirkon ulkopuolen kunnostus 276 400 euroa, Kiikan kirkon huoltorakennuksen kunnostus ja laajennus 45 800 euroa, Pyhän Marian kirkon korjausten hankesuunnittelu 11 800 euroa, Tyrvään kirkon valaistuksen korjaus 7 600 euroa, Tyrvään kirkon äänentoistolaitteiden uusiminen 32 000 euroa, Tyrvään siunauskappelin kellotornin korjausten suunnittelu 8 800 euroa, Tyrvään siunauskappelin kylmiöiden uusiminen 58 800 euroa.    

Kirkkoneuvosto merkitsi suntio-hautausmaanhoitaja Ulla Mannosen irtisanoutumisen tiedoksi. Palvelussuhde päättyy 31.12.2017.

Kirkkoneuvoston kokous 29.11.2017

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Tiivistä tietoa talousarviosta (PowerPoint).

Seurakunnalla on omistuksessa asunto-osake Asunto Oy Uotsolan Oravanpesässä, osakkeet n:ot 1- 1580. Osake sijaitsee osoitteessa Hopuntie 1, Mouhijärvellä käsittäen 5 h + k + sauna, pinta-ala 90 m². Kirkkoneuvosto hylkäsi asunnosta tehdyn tarjouksen ja päätti laittaa sen vuokralle.

Kirkkoneuvosto antoi lausunnon kappelineuvostojen puheenjohtajien lausuntoon.

Aleksi Sandroos jätti neuvostoaloitteen kolehdin keräämisestä maksupäätteen avulla Tyrvään kirkossa

Kirkkovaltuuston kokous 2.11.2017

Kirkkovaltuusto vahvisti hautapaikkamaksut 1.1.2018 alkaen. Maksuja on viimeksi tarkastettu syksyllä 2013.

Kirkkovaltuusto valitsi Etelä-Tyrvään piirineuvostoon uudeksi jäseneksi Kerttu Tuomiston ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kristiina Ristimäen.

Kirkkovaltuusto valitsi Kiikoisen kappelineuvostoon uudeksi jäseneksi Jari Jaakolan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannele Sivosen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Henna Syrjäsen tekemän 42.000 euron suuruisen tarjouksen Sastamalan Mouhijärvellä osoitteessa Ahvenjärventie 28 sijaitsevasta kiinteistöstä.  Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Kirkkovaltuusto antoi vastauksen valtuustoaloitteeseen nuorisopastorin työn jakautumisesta.

Kirkkoneuvoston kokous 2.11.2017

Sastamalan seurakuntapastorin viran hakuilmoitus on julkaistu kirkon sähköisessä KirkkoHR- järjestelmässä 20.9.2017 – 5.10.2017. Virkaan on voinut ilmoittautua 5.10.2017 klo 15 mennessä. Hakijoiden ryhmähaastattelu järjestettiin 27.10.2017. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli täyttää seurakuntapastorin viran antamalla virkamääräyksen. Kirkkoneuvosto päätti esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että Sastamalan seurakuntapastoriksi nimitettäisiin Emilia Kuusisto.

Kirkkoneuvoston kokous 25.10.2017

Kirkkoneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessa investointisuunnitelmaa. Tässä kokouksessa oli lisäselvitys Tyrvään siunauskappelin kylmiötilojen uusimisesta, Kiikan hautasmaan huoltorakennus-varastorakennuksen korjauksesta ja Tyrvään kirkon hiekkakatoksesta. Kirkkoneuvosto päätti sisällyttää edellä mainitut kohteet vuoden 2018 investointisuunnitelmaan.

Kirkkoneuvoston kokous 27.9.2017

Keikyän Korvenkävijät ovat osoittaneet seurakunnalle kirjeen, jossa he esittävät halukkuutensa kehittää Aurajärven rannan aluetta paremmin palvelemaan partiolaisten toimintaa ympäri vuoden. Kirkkoneuvosto päätti, että Aurajärven ranta säilyy seurakunnan omistuksessa ja käyttö entisellään. Partiolaisten ja muiden alueesta kiinnostuneiden kanssa käydään neuvottelut alueen käytöstä ja sen kehittämisestä. Keikyän Metsästysseura Eräveikot ry:n oli jättänyt ostotarjouksen Aurajärven kiinteistöstä. Kirkkoneuvosto päätti, että Aurajärven kiinteistö pysyy seurakunnan omistuksessa

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Henna Syrjäsen tekemän 42.000 euron suuruisen tarjouksen Sastamalan Mouhijärvellä Ahvenjärventie 28:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75. Esityksen mukaan veroprosentti säilyisi ennallaan.

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessa investointisuunnitelmaa. Seuraavaan kokoukseen tuodaan lisäselvitys Tyrvään siunauskappelin kylmiötilojen uusimisesta, Kiikan hautasmaan huoltorakennus-varastorakennuksen korjauksesta ja Tyrvään kirkon hiekkakatoksesta. Investointisuunnitelmaan lisätään Houhajärven leirimajan kota 35 000 euroa. Investointisuunnitelma hyväksyttiin muiden investointien osalta.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 103 000 euron lisätalousarviota vuodelle 2017.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kiikoisten seurakunnan liittymisen yhteydessä perustetun diakonian viran 1.1.2018 alkaen. Perustettaessa osa-aikaisuus on ollut 50 %. Viranhaltija on jäämässä eläkkeelle tästä diakonian virasta.

Kirkkovaltuuston kokous 8.9.2017

Arkkipiispan virka tulee avoimeksi 1.6.2018 lukien arkkipiispa Kari Mäkisen virkasuhteen päättyessä. Tuomiokapituli on määrännyt arkkipiispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 8.2.2018 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä torstaina 1.3.2018. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti, ilman suljettua lippuäänestystä, seuraavat henkilöt arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijoiksi:

Brander Pertti

Dörig Jenni

Esko Pirkko

Hukkanen Ulla-Maija

Isonokari Olavi

Janhunen Satu

Jokela Mari

Järvenpää Aarne

Kaaja Mauri

Kero Seija

Koivuniemi Jorma

Kulonpää Irmeli

Laaksonen Seppo

Lahtinen Pirkko

Mattila Paula

Rantanen Pentti

Saari Sirkka-Liisa

Sandroos Aleksi

Sianoja Suvi

Sulanne Terttu

Villo Maire

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.8.2017

Kirkkoneuvosto hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Laatimisohjeiden valmistelu pohjautuu vuoden 2016 tilinpäätöslukuihin, vuoden 2017 tammi-kesäkuun talousarvion toteutumaan sekä vuotta 2018 koskeviin kirkkohallituksen antamiin arvioihin sekä talouden ennustelaitosten lukuihin.

Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa hautaustoimen maksut 1.1.2018. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa hautapaikkamaksut 1.1.2018 alkaen. Maksuja on viimeksi tarkastettu syksyllä 2013.

Nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi ajalle 22.8.2017 – 31.12.2018 otetaan Noora Paananen.

Diakonian virkaan valittiin Heidi-Maria Heikkilä. Virka täytetään 1.10.2017 alkaen.

Kappelineuvostoja on kuultu kappelien pappien työnkuvan muuttamiseksi. Seurakunnan pappien työnjako kuuluu kirkkoherran tehtäviin.

Aleksi Sandroos jätti neuvostoaloitteen nuorisoneuvoston määrärahasta. Aleksi Sandroos jätti neuvostoaloitteen kodan hankinnasta Houhajärven Leirimajalle.

Sivun alkuun