Kirkkovaltuuston kokous 19.5.2016

Kirkkovaltuusto päätti jättää Tyrvään kirkon pohjoissakarasta pois penkit kolmea etummaista lukuun ottamatta, jotta sakaraan muodostuu avoin tila monipuolista käyttöä varten. Irrotettuja penkkejä käytetään tyhjäksi jäävän tilan seinustoilla, missä on myös penkki, jossa kirkon historian eri kerrostumat ovat näkyvissä. Tilaa voidaan käyttää kirkon historiallisen esineistön esille tuomisessa. Tyhjäksi jäävä tila sisustetaan tuolein ja pienellä alttaripöydällä, joka toimii sivualttarina messussa. Tällä sivualttarilla pyritään tarjoamaan esteetön pääsy ehtoolliselle messun yhteydessä. Tila toimii myös toimituskappelina ja kirkkotilana pienemmissä ja intiimimmissä tilanteissa. Tämän toivotaan lisäävän kirkon käyttöastetta. Tilassa on myös helpompi viettää aikaa lasten kanssa messussa. Kirkossa järjestetään usein kirkkokahveja, mihin tila antaa lisämahdollisuuksia. Irtotuolein varustettua tilaa on helppo muokata toimimaan toiminnan vaatimalla tavalla. Päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tila sisustetaan toistaiseksi olemassa olevilla tuoleilla. Seurakunnalla on jo sivualttarin pöytä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.Tilinpäätös on 63 037,39 euroa alijäämäinen. Seurakuntien vaikea taloustilanne tulee jatkumaan lähivuosina johtuen edelleen vähenevästä jäsenmäärästä, ansiotulojen vähäisestä kasvusta ja työttömyyden lisääntymisestä. Kirkollisveroja kertyi 4,7 milj. euroa (kasvua 3,0 %). Yhteisöveroja kertyi 470 000 euroa (kasvua 8,5 %). Suurin investointikohde vuonna 2015 oli Tyrvään kirkon penkkien ootraus ja kunnostus 259 690 euroa, johon saatiin kirkon keskusrahaston avustusta 121 800 euroa.

Kirkkovaltuusto vapautti Vesa Vierteen luottamustoimesta Karkun kappelineuvoston varajäsenenä ja valitsi Aila Kaskelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Karkun kappelineuvostoon Tuomas Rekun.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan taloussäännön. Taloussäännössä seurakuntatalous määrittelee taloushallinnon perusasiat, miten esimerkiksi taloutta suunnitellaan ja hoidetaan, kuka käyttää päätösvaltaa missäkin asioissa ja mihin saakka, irtaimen ja kiinteän omaisuuden hoitotavoista, laskentatoimesta, raportointitavoista ja sisäisen valvonnan järjestämistavoista. Aikaisempi taloussääntö on ollut voimassa vuoden 2009 alusta lähtien. Taloussäännössä on huomioitu sen jälkeen tulleet laki- ja säännösmuutokset.

Uusi tilintarkastuslaki astui voimaan 1.1.2016. Samalla astui voimaan uusi laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakiuudistusten myötä kahdesta erillisestä tilintarkastusjärjestelmästä luovutaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksen tullessa osaksi tilintarkastuslaissa säänneltyä järjestelmää. Uudella lainsäädännöllä uudistetaan tilintarkastajien tutkintovaatimukset sekä valvontajärjestelmä kokonaisuudessaan. Säännöksissä tapahtuneiden muutosten johdosta tulee kirkkovaltuuston valita tilintarkastajat lopputoimintakaudekseen 2016 – 2018. Kirkkovaltuusto valitsi tilintarkastajaksi vuosiksi 2016 – 2018 JTH Jaakko Rönkön ja varatilintarkastajaksi JHTT Arto Ahlqvistin.

Irmeli Kulonpää jätti valtuustoaloitteen Vammalan seurakuntatalon juhlasalin palauttamiseksi entiseen asuunsa ja käyttöönsä.