Kirkkoneuvoston kokous 27.1.2016

Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutosta koskeva luonnosaineisto on Sastamalan kaupungin teknisen toimiston toimesta asetettu nähtäville 7.1. – 5.2.2016 väliseksi ajaksi. Kaavan tavoitteena on pappilan käyttötarkoituksen muuttaminen sekä seurakunta- ja museotoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen. Kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa kaavaluonnosta varten laadittiin useita vaihtoehtoja, joissa tarkoituksena oli toisaalta tukea ja vahvistaa alueella olemassa olevia ja tiedossa olevia uusia toimintoja, toisaalta tehostaa maankäyttöä osoittamalla uutta asuin- ja/tai liikerakentamista alueelle. Samalla haluttiin myös mahdollistaa alueen tuleva käyttö myös siinä tapauksessa, että museotoiminta siirtyisi muualle.

Jatkosuunnittelussa on kolme vaihtoehtoa:

- varaudutaan museo-, seurakunta- ja kulttuuritoimintojen kehittymiseen ja monipuolistumiseen omilla tonteillaan

- museo-osalle esitetään 2-kerroksista laajennusosaa nykyisen toimistosiiven paikalla

- seurakuntatalolle on varattu lisärakentamismahdollisuus rannan puolelle

- pappilan talousrakennus korvattaisiin majoitusrakennuksella

- varaus pappilarakennuksen alueelle amfiteatterille ja rakennuspaikka paviljonkirakennukselle

- museo- ja seurakuntatoiminnot säilyvät nykyisissä tiloissaan

- seurakunnan alueelle esitetään kerrostalorakentamista

C

- seurakunnan ja kaupungin omistamista alueista muodostetaan asuin- ja liikerakentamisen korttelialue

Kirkkoneuvosto antaa Sastamalan kaupungin tekniselle lautakunnalle lausunnon, jossa ehdotetaan tekniselle lautakunnalle, että kaavan suunnittelua jatketaan vaihtoehto C:n pohjalta lausunnossa mainituin lisähuomautuksin.

Lapsivaikutusten arviointi kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §: vaihtoehto C mahdollistaa rannan puoleisen ulkoalueen hyödyntämisen seurakunnan toiminnassa. Parkkipaikat ja autoliikenne rajoittuvat seurakuntatalon ja Asemakadun väliin sekä asuin- ja liikerakennuksen korttelialueen osalta Jaatsinkadun puolelle. Kaavaehdotus mahdollistaa myös toimitilojen rakentamisen uudisrakennukseen, jolloin eri rakennusten käyttötapoja ja toimintojen sijoittumista voidaan arvioida vapaammin. Leikkialueen ja parkkipaikkojen sijoittamista toistensa välittömään läheisyyteen ei tule tehdä.

Kirkkoneuvosto antoi vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettaviksi.

Kirkkoneuvosto päätti, että Irja Ruusuvuoren diakonian virka on täysiaikainen (100 %) vuoden 2016 loppuun.

Tyrvään kirkon penkkien kunnostus on saatu päätökseen. Tässä yhteydessä on harkittu eri vaihtoehtoja kirkon toiminnalliseen parantamiseen. Tämä työ on tehty kiinteässä yhteydessä arkkitehti Seija Hirvikallioon ja Museovirastoon.

Kirkon alttarille ei ole esteetöntä pääsyä. Luiskan rakentaminen on toki mahdollista, mutta tämä olisi merkinnyt liian suuria muutoksia kirkon penkkeihin ja toisaalta kirkon käytettävyys alttarialueella olisi entisestään rajoittunut. Penkkien poistaminen ei aiheuta kirkkotilaan pysyviä muutoksia. Jo kunnostetut penkit varastoidaan huolellisesti.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää jättää Tyrvään kirkon pohjoissakarasta pois penkit kolmea etummaista lukuun ottamatta, jotta sakaraan muodostuu avoin tila monipuolista käyttöä varten. Irrotettuja penkkejä käytetään tyhjäksi jäävän tilan seinustoilla, missä on myös penkki, jossa kirkon historian eri kerrostumat ovat näkyvissä. Tilaa voidaan käyttää kirkon historiallisen esineistön esille tuomisessa. Tyhjäksi jäävä tila sisustetaan tuolein ja pienellä alttaripöydällä, joka toimii sivualttarina messussa. Tällä sivualttarilla pyritään tarjoamaan esteetön pääsy ehtoolliselle messun yhteydessä. Tila toimii myös toimituskappelina ja kirkkotilana pienemmissä ja intiimimmissä tilanteissa. Tämän toivotaan lisäävän kirkon käyttöastetta. Tilassa on myös helpompi viettää aikaa lasten kanssa messussa. Kirkossa järjestetään usein kirkkokahveja, mihin tila antaa lisämahdollisuuksia. Irtotuolein varustettua tilaa on helppo muokata toimimaan toiminnan vaatimalla tavalla. Päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ennen päätöksen tekemistä on varattava Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto KL 14 : 5a § perusteella.

Seija Hirvikallio on antanut vaihtoehtoja kirkon tuoleiksi. Tila sisustetaan toistaiseksi olemassa olevilla tuoleilla. Seurakunnalla on jo sivualttarin pöytä.