Esityslistat ja pöytäkirjat

Täällä sinulla on mahdollisuus lukea yhteenvetoja seurakunnassamme tehdyistä esityslistoista ja pöytäkirjoista.

Seurakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Klikkaa haluamasi kokouksen otsikkoa avataksesi yhteenvetosivun.

2018

 

Kirkkoneuvoston kokous 29.8.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Laatimisohjeiden valmistelu pohjautuu vuoden 2017 tilinpäätöslukuihin, vuoden 2018 tammi-heinäkuun talousarvion toteutumaan sekä vuotta 2019 koskeviin kirkkohallituksen antamiin arvioihin sekä talouden ennustelaitosten lukuihin.

Vapo Oy on jättänyt 2.7.2018 oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvoston 20.6.2018 tekemään päätökseen koskien Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon harvennus- ja uudistushakkuuta. Kirkkoneuvosto pitää 20.6.2018 (§ 98 )  tekemänsä päätöksen voimassa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarviota 1918 Ei koskaan enää -tapahtuman muistohankkeen toteuttamiseksi kirkkoneuvoston kustannus-paikalle tilille muut avustukset. Seurakunta tekee omalla kustannuksellaan pohjatyöt ja hoitaa tiedotusta. Kirkkovaltuusto tekee päätöksen tämän lisäksi annettavasta muusta avustuksesta, jonka määräksi kirkkoneuvosto esittää 1/3 muiden lahjoitusten kuin Sastamalan seurakunnan ja Sastamalan kaupungin avustusten ylimenevistä kuluista, kuitenkin enintään 5 000 euroa.

Kirkkoneuvoston kokous 15.8.2018


Kansalaissodan muistomerkit Tyrvään kirkolla, kappelihautausmaiden muistomerkit, avustusanomus 1918 Ei koskaan enää –tapahtuman muistohankkeen toteuttamiseksi, seppelten lasku 1918 Ei koskaan enää -tapahtumassa

Kirkkoneuvoston kokous 20.6.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon alueen harvennus- ja uudistushakkuusta tekemän tarjouksen 40 793 euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun Tyrvään pappilan ja Karkun pappilan alueiden harvennus- ja uudistushakkuusta tekemän tarjouksen 77 001 euroa.

Kirkkoneuvoston kokous 30.5.2018

Kirkkoneuvosto hylkäsi Kiikan kirkon huoltorakennuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen annetut tarjoukset korkean hintatason vuoksi. Kiikan kirkon huoltorakennuksen korjaus- ja laajennustöiden rakennuttajatehtäviä hoitava HS-Tec Oy pyysi tarjouksia 23:lta urakoitsijalta. Tarjouksia saatiin 5:ltä urakoitsijalta. Kiinteistötyöryhmä käsitteli tarjoukset kokouksessaan 14.5.2018 ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että kaikki tarjoukset hylätään. Tarjoukset olivat niin korkeita, ettei hanketta voida toteuttaa siihen varatulla talousarviomäärärahalla.

Kiinteistötyöryhmä selvittää mahdollisuutta tehdä kirkkoon sosiaalitiloja ja muitakin toimintaa tukevia muutoksia. Nämä muutostyöt yhdistetään ensi vuodelle suunniteltuun kirkon ulkopuolen korjaukseen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Audiotalo Oy:n jättämän tarjouksen Tyrvään kirkon äänen-toistojärjestelmästä hintaan 43.975,36 € sis. alv.

Kirkkovaltuuston kokous 26.4.2018

Sastamalan seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen Raija Ilmarilta sekä rahalahjoituksen Reijo Ilmarilta. Testamenttimääräyksen mukaan varojen hoitoa varten seurakunnan tulee perustaa Raija ja Reijo Ilmarin nimeä kantava rahasto. Kirkkovaltuusto perusti Raija ja Reijo Ilmarin nimeä kantavan rahaston ja hyväksyi rahaston säännöt.

Vammalan Kiinteistövälitys Oy:ssä on ollut myynnissä 3.6.2015 alkaen seurakunnan omistama rivitalotontti osoitteessa Urheilukatu 1 Pappila-nimisestä tilasta. Kiinteistöstä on tehty ostotarjous 105 000 euroa, tekijänä on Mediset Hoivarakentajat Oy perustettavan yhtiön lukuun. Tarkoituksena on rakentaa rakennuspaikalle päiväkoti. Kirkkovaltuusto hyväksyi tehdyn tarjouksen.  Kiinteistön myyntiä koskeva päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kauppahinta maksetaan, kun Sastamalan kaupungin päätös rakennusluvan mahdollis-tavasta poikkeamisluvasta on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on myönnetty.

Ostotarjouksessa mainitaan, että kauppakirja allekirjoitetaan, kun kiinteistön omistavan seurakunnan myyntiä koskevat hallinnolliset toimenpiteet ovat saaneet lainvoiman. Tällöin otetaan kuitenkin ehdollisina huomioon edellisessä kohdassa Sastamalan kaupungilta edellytettävät lupamenettelyt.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017. Tilikauden tulos on 99 924 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.5 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 491 778 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 % (129 226 euroa). Suurimmat investointikohteet vuonna 2017 olivat Karkun kirkon korjaukset 182 431 euroa ja Keikyän kirkon korjaukset 184 711 euroa.

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Seurakuntavaalit pidetään 18.11.2018. Kirkkovaltuusto asetti seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Tuori. Vaalilautakunnan muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Eero Aaltonen, Anna-Liisa Hämäläinen, Teppo Eronen ja Ida Leino. Varajäseniksi valittiin seuraavassa järjestyksessä Jarna Friimäki, Paula Mattila, Nina Aho, Hannu Toivonen, Seija Hakanen, Reino Sivonen, Lasse Rajalampi, Terhi Sundelin, Heikki Lahdenperä, Jarmo Metsälä, Aila Kaski, Osmo Kuusinen, Ulla Alajoki, Anneli Nurmi ja Merja Selin.

Kirkkovaltuusto päätti perustaa  Sastamalan seurakuntaan 4. seurakuntapastorin viran 1.8.2018 alkaen. Tämä seurakuntapastorin virka korvaa kappalaisen viran, jonka lopettamisesta voidaan päättää myöhemmin.

Kirkkoneuvoston kokous 18.4.2018

Partnos Oy / Jarmo Nieminen on hakenut Sastamalan kaupungilta toimenpidelupaa vierasvenelaiturin sijoittamiseksi kaupungin omistamalle ranta-alueelle Tyrvään pappilan edustalle Liekoveden rannassa. Vesialue kuuluu seurakunnan omistamaan tilaan Pappila 790-406-1-113. Laiturin koosta johtuen laiturin sijoitukseen tulee olla myös vesialueen omistajan lupa.  Kirkkoneuvosto päätti antaa suostumuksen vierasvenelaiturin sijoittamiseen seurakunnan vesialueelle.

Kirkkoneuvoston kokous 28.3.2018

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 99 924 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.5 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 491 778 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 % (129 226 euroa). Suurimmat investointikohteet vuonna 2017 olivat Karkun kirkon korjaukset 182 431 euroa ja Keikyän kirkon korjaukset 184 711 euroa.

Kirkkoneuvosto päätti antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastajien käytäntöihin kuuluu nykyään pyytää em. asiakirja. Siinä vahvistetaan, että tilintarkastajien käyttöön annetaan kaikki asiakirjassa mainitut, oleelliset seurakunnan taloutta ja hallintoa koskevat tiedot.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kiikan hautausmaan huoltorakennuksen muutostyösuunnitelmat ja tarjouspyynnöt tehdään niiden pohjalta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Houhajärven leirimajaa koskevan asemapiirroksen ja hyväksyi Timapuu Oy:n tarjouksen kota pystytettynä ja Polar Grillipaketti yhteishintaan 18.250 € sis alv.

Kirkkoneuvosto valitsi suntio-hautausmaanhoitajaksi Markus Toivolan.

Kirkkoneuvosto valitsi johtavaksi diakonian viranhaltijaksi Sanna Lindholmin.

Kirkkoneuvoston kokous 21.2.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion tehtäväkohtaiset ylitykset ja investointiosan ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyi  Hermetel Oy:n jättämän tarjouksen (52.600 € + alv) Tyrvään siunauskappelin vainajakylmiöistä.

Kirkkoneuvoston kokous 31.1.2018

Kirkkoneuvosto antoi vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettaviksi.

Keväällä voimaantulevan EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti jokaiseen organisaatioon on nimettävä tietosuojavastaava. Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunnan tietosuojavastaavaksi nimetään vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi suntio-hautausmaanhoitajan toimen.

Sastamalan seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen Raija Ilmarilta sekä rahalahjoituksen Reijo Ilmarilta. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa Raija ja Reijo Ilmarin nimeä kantavan rahaston ja hyväksyy Raija ja Reijo Ilmarin rahaston säännöt.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistö 790-9-14-20 myydään 105 000 euron kauppahintaan Mediset Hoivarakentajat Oy perustettavan yhtiön nimiin. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Urheilukatu 1.

Johtava diakonianviranhaltija on irtisanoutunut. Virkasuhde päättyy 31.1.2018. Kirkkoneuvosto päätti julistaa johtavan diakonianviranhaltijan viran auki.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.11.2017 päättänyt julistaa haettavaksi kanttorin vuorotteluvapaan viransijaisuuden ajalle 1.3.2018 – 27.8.2018. Avoinna olevaan kanttorin vuorotteluvapaan viransijaisuuteen haki määräaikaan mennessä 4 hakijaa. Kanttorin vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.3.2018 – 27.8.2018 valittiin Ilkka Toivonen.

2017

Kirkkovaltuuston kokous 14.12.2017

Kokouksessa käsiteltiin talousarvio.

Olavi Isonokari esitti, että investointisuunnitelmaan ei hyväksytä Houhajärven leirimajan kotaa. 

Auli Horelli kannatti Olavi Isonokarin esitystä. Pentti Rantanen kannatti Olavi Isonokarin esitystä.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys: JAA-äänet kannattavat kirkkoneuvoston esitystä (valtuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2020)  ja EI-äänet Olavi Isonokarin esitystä.

Äänestyksen tulos:

JAA-äänet: 25 kpl (Dörig Jenni, Esko Pirkko, Haapahuhta Pentti, Heikkilä Helena, Holma Kaisa,, Janhunen Satu, Jokela Mari, Lampela Liisa, Kaaja Mauri, Kero Seija, Keskinen Sirpa, Koivuniemi Jorma, Liuko Heimo, Kulonpää Irmeli, Vuorenoja Teuvo Lahtinen Pirkko, Mattila Paula, Kuronen Hannu, Salonen Pekka, Saari Sirkka-Liisa, Sandroos Aleksi, Sianoja Suvi, Sulanne Terttu, Pirttikoski Jaakko, Villo Maire)

EI-äänet 5 kpl (Horelli Auli, Isonokari Olavi, Jänesniemi Marjaana, Alajoki Marjatta, Rantanen Pentti)

Äänestyksen perusteella kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin äänin 25 -5. Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2018 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman. Tiivistä tietoa talousarviosta.

Kirkkovaltuusto myönsi Ritva Korhoselle eron Etelä-Tyrvään piirineuvoston varajäsenyydestä Sastamalasta poismuuton takia. Ritva Korhonen toimi piirineuvostossa Eeva Keskisen henkilökohtaisena varajäsenenä. Kirkkovaltuusto valitsi Etelä-Tyrvään piirineuvostoon Eeva Keskisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katariina Ristimäen.

Kirkkoneuvoston kokous 13.12.2017

Kirkkoneuvosto päätti hakea Kirkkohallitukselta rakennusavustusta seuraaviin korjauksiin yhteensä 441 200 euroa: Kiikan kirkon ulkopuolen kunnostus 276 400 euroa, Kiikan kirkon huoltorakennuksen kunnostus ja laajennus 45 800 euroa, Pyhän Marian kirkon korjausten hankesuunnittelu 11 800 euroa, Tyrvään kirkon valaistuksen korjaus 7 600 euroa, Tyrvään kirkon äänentoistolaitteiden uusiminen 32 000 euroa, Tyrvään siunauskappelin kellotornin korjausten suunnittelu 8 800 euroa, Tyrvään siunauskappelin kylmiöiden uusiminen 58 800 euroa.    

Kirkkoneuvosto merkitsi suntio-hautausmaanhoitaja Ulla Mannosen irtisanoutumisen tiedoksi. Palvelussuhde päättyy 31.12.2017.

Kirkkoneuvoston kokous 29.11.2017

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Tiivistä tietoa talousarviosta

Seurakunnalla on omistuksessa asunto-osake Asunto Oy Uotsolan Oravanpesässä, osakkeet n:ot 1- 1580. Osake sijaitsee osoitteessa Hopuntie 1, Mouhijärvellä käsittäen 5 h + k + sauna, pinta-ala 90 m². Kirkkoneuvosto hylkäsi asunnosta tehdyn tarjouksen ja päätti laittaa sen vuokralle.

Kirkkoneuvosto antoi lausunnon kappelineuvostojen puheenjohtajien lausuntoon.

Aleksi Sandroos jätti neuvostoaloitteen kolehdin keräämisestä maksupäätteen avulla Tyrvään kirkossa

Kirkkovaltuuston kokous 2.11.2017

Kirkkovaltuusto vahvisti hautapaikkamaksut 1.1.2018 alkaen. Maksuja on viimeksi tarkastettu syksyllä 2013.

Kirkkovaltuusto valitsi Etelä-Tyrvään piirineuvostoon uudeksi jäseneksi Kerttu Tuomiston ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kristiina Ristimäen.

Kirkkovaltuusto valitsi Kiikoisen kappelineuvostoon uudeksi jäseneksi Jari Jaakolan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannele Sivosen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Henna Syrjäsen tekemän 42.000 euron suuruisen tarjouksen Sastamalan Mouhijärvellä osoitteessa Ahvenjärventie 28 sijaitsevasta kiinteistöstä.  Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Kirkkovaltuusto antoi vastauksen valtuustoaloitteeseen nuorisopastorin työn jakautumisesta.

Kirkkoneuvoston kokous 2.11.2017

Sastamalan seurakuntapastorin viran hakuilmoitus on julkaistu kirkon sähköisessä KirkkoHR- järjestelmässä 20.9.2017 – 5.10.2017. Virkaan on voinut ilmoittautua 5.10.2017 klo 15 mennessä. Hakijoiden ryhmähaastattelu järjestettiin 27.10.2017. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli täyttää seurakuntapastorin viran antamalla virkamääräyksen. Kirkkoneuvosto päätti esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että Sastamalan seurakuntapastoriksi nimitettäisiin Emilia Kuusisto.

Kirkkoneuvoston kokous 25.10.2017

Kirkkoneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessa investointisuunnitelmaa. Tässä kokouksessa oli lisäselvitys Tyrvään siunauskappelin kylmiötilojen uusimisesta, Kiikan hautasmaan huoltorakennus-varastorakennuksen korjauksesta ja Tyrvään kirkon hiekkakatoksesta. Kirkkoneuvosto päätti sisällyttää edellä mainitut kohteet vuoden 2018 investointisuunnitelmaan.

Kirkkoneuvoston kokous 27.9.2017

Keikyän Korvenkävijät ovat osoittaneet seurakunnalle kirjeen, jossa he esittävät halukkuutensa kehittää Aurajärven rannan aluetta paremmin palvelemaan partiolaisten toimintaa ympäri vuoden. Kirkkoneuvosto päätti, että Aurajärven ranta säilyy seurakunnan omistuksessa ja käyttö entisellään. Partiolaisten ja muiden alueesta kiinnostuneiden kanssa käydään neuvottelut alueen käytöstä ja sen kehittämisestä. Keikyän Metsästysseura Eräveikot ry:n oli jättänyt ostotarjouksen Aurajärven kiinteistöstä. Kirkkoneuvosto päätti, että Aurajärven kiinteistö pysyy seurakunnan omistuksessa

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Henna Syrjäsen tekemän 42.000 euron suuruisen tarjouksen Sastamalan Mouhijärvellä Ahvenjärventie 28:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75. Esityksen mukaan veroprosentti säilyisi ennallaan.

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessa investointisuunnitelmaa. Seuraavaan kokoukseen tuodaan lisäselvitys Tyrvään siunauskappelin kylmiötilojen uusimisesta, Kiikan hautasmaan huoltorakennus-varastorakennuksen korjauksesta ja Tyrvään kirkon hiekkakatoksesta. Investointisuunnitelmaan lisätään Houhajärven leirimajan kota 35 000 euroa. Investointisuunnitelma hyväksyttiin muiden investointien osalta.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 103 000 euron lisätalousarviota vuodelle 2017.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kiikoisten seurakunnan liittymisen yhteydessä perustetun diakonian viran 1.1.2018 alkaen. Perustettaessa osa-aikaisuus on ollut 50 %. Viranhaltija on jäämässä eläkkeelle tästä diakonian virasta.

Kirkkovaltuuston kokous 8.9.2017

Arkkipiispan virka tulee avoimeksi 1.6.2018 lukien arkkipiispa Kari Mäkisen virkasuhteen päättyessä. Tuomiokapituli on määrännyt arkkipiispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 8.2.2018 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä torstaina 1.3.2018. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti, ilman suljettua lippuäänestystä, seuraavat henkilöt arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijoiksi:

Brander Pertti

Dörig Jenni

Esko Pirkko

Hukkanen Ulla-Maija

Isonokari Olavi

Janhunen Satu

Jokela Mari

Järvenpää Aarne

Kaaja Mauri

Kero Seija

Koivuniemi Jorma

Kulonpää Irmeli

Laaksonen Seppo

Lahtinen Pirkko

Mattila Paula

Rantanen Pentti

Saari Sirkka-Liisa

Sandroos Aleksi

Sianoja Suvi

Sulanne Terttu

Villo Maire

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.8.2017

Kirkkoneuvosto hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Laatimisohjeiden valmistelu pohjautuu vuoden 2016 tilinpäätöslukuihin, vuoden 2017 tammi-kesäkuun talousarvion toteutumaan sekä vuotta 2018 koskeviin kirkkohallituksen antamiin arvioihin sekä talouden ennustelaitosten lukuihin.

Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa hautaustoimen maksut 1.1.2018. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa hautapaikkamaksut 1.1.2018 alkaen. Maksuja on viimeksi tarkastettu syksyllä 2013.

Nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi ajalle 22.8.2017 – 31.12.2018 otetaan Noora Paananen.

Diakonian virkaan valittiin Heidi-Maria Heikkilä. Virka täytetään 1.10.2017 alkaen.

Kappelineuvostoja on kuultu kappelien pappien työnkuvan muuttamiseksi. Seurakunnan pappien työnjako kuuluu kirkkoherran tehtäviin.

Aleksi Sandroos jätti neuvostoaloitteen nuorisoneuvoston määrärahasta. Aleksi Sandroos jätti neuvostoaloitteen kodan hankinnasta Houhajärven Leirimajalle.

Kirkkoneuvoston kokous 21.6.2017

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun Kiikoisten Jauhoparran alueen harvennus- ja uudistushakkuista tekemän tarjouksen. Puukaupan hinta on 83855 euroa.

Kirkkoneuvoston kokous 24.5.2017

Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Riikka Lindroosille palkattoman työloman 5.6.-22.6. väliseksi ajaksi ja diakonian viranhaltija Marja Wiikarille palkattoman virkavapaan ajalle 1.6.-31.8. Kirkkoneuvosto myös käsitteli diakoniatyöryhmän anomuksen sijaisen palkkaamisesta ja hyväksyi kolehtisuunnitelman.

 

Kirkkovaltuuston kokous 18.5.2017

Kirkkovaltuusto vapautti Maire Villon luottamustoimesta Mouhijärven kappelineuvoston jäsenenä ja valitsi uudeksi Mouhijärven kappelineuvoston jäseneksi Seija Saarelan.

Kirkkovaltuusto vapautti Antti Pärssisen luottamustoimesta Mouhijärven kappelineuvoston varajäsenenä. Kirkkovaltuusto valitsi Mouhijärven kappelineuvoston jäsen Seija Saarelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lasse Rajalammen.

Kirkkovaltuusto valitsi Eva ja Niilo Pakkalan rahaston hoitokunnan uudeksi jäseneksi Petri Holappa. Matti Hämeen-Anttilan toimikausi Eva ja Niilo Pakkalan rahaston hoitokunnan jäsenenä päättyi samalla. Matti Hämeen-Anttilan on pyytänyt eroa hoitokunnan jäsenyydestä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden seu-rakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Tilikauden tulos on 190 349 euroa alijäämäinen. Seurakuntien vaikea taloustilanne tulee jatkumaan lähivuosina johtuen edelleen vähenevästä jäsenmäärästä, ansiotulojen vähäisestä kasvusta ja edelleen korkeasta työttömyydestä. Kirkollisveroja kertyi 4,4 milj. euroa ja yhteisöveroja tilitettiin edellisiltä vuosilta 69 186 euroa. Yhteisövero poistui vuoden 2016 alusta, kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 496 152 euroa. Sastamalan seurakunnan osalla kirkollisverot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 7,1 % (337 050 e). Suurimmat investointikohteet vuonna 2016 olivat Karkun kirkon sisäpuolen korjaus 239 293 euroa, johon saatiin kirkon keskusrahaston avustusta 106 400 euroa ja Tyrvään kirkkohautausmaan uurnalehdon laajennus 71 777 euroa.

Kirkkovaltuusto päätti vapauttaa paikkakunnalta muuton takia Jari Rankisen luottamustehtävästään Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuuston varsinaisena jäsenenä ja kutsui Kirkko kaikille –ehdokaslistan ensimmäisen varavaltuutetun Seppo Laaksosen kirkko-valtuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.

Kirkkovaltuusto päätti vapauttaa paikkakunnalta muuton takia Jari Rankisen luottamustehtävästään Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston varsinaisena jäsenenä. Kirkkoneuvoston uudeksi jäseneksi valittiin Seppo Laaksonen jäljellä olevalle kaudelle 2017 – 2018. Seppo Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Seppo Kulju.

Kirkkovaltuusto antoi vastineen Irmeli Kulonpään jättämään valtuustoaloitteeseen Vammalan seurakuntatalon juhlasalin palauttamiseksi ennalleen.

Pentti Haapahuhta ilmoitti siirtyvänsä 18.5.2017 Kirkko Kaikille – ryhmästä Yhdessä pidämme huolta –ryhmään.

Aleksi Sandroos jätti valtuustoaloitteen nuorisopastorin työn jakautumisesta.

Kirkkoneuvoston kokous 26.4.2017

Kirkkoneuvosto vahvisti seurakunnan tilojen käyttömaksut. Uudet käyttömaksut tulevat voimaan 1.8.2017 alkaen. Eri kohteiden hintoja on yhtenäistetty ja tarkastettu. Korotukset ovat pääosin noin 10 prosentin luokkaa.

Kirkkoneuvoston kokous 29.3.2017

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen. Kirkkoneuvosto päätti antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Kirkkoneuvosto hyväksyi Keikyän kirkon korjaussuunnitelmat kokouksessaan 22.2.2017. Kirkkoneuvosto myönsi luvan aloittaa viemärisaneeraus Vammalan seurakuntatalolla.

Kirkkoneuvoston kokous 22.2.2017

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion tehtäväkohtaiset ylitykset ja investointiosan ylitykset. Kirkkoneuvosto päätti myydä seurakunnan Mouhijärvellä omistaman yksiön osoitteessa Hopuntie 4 B 12 korkeimman tarjouksen tehneelle Ismo ja Satu Lahdelle 22 550 eurolla. Kirkkoneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi ajalle 6.3.2017 – 21.8.2017 Noora Paanasen.

Kirkkoneuvoston kokous 25.1.2017

Kirkkoneuvosto antoi vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettaviksi.

Kirkkovaltuuston kokous 12.1.2017

Kokouksessa valittiin vuosille 2017 – 2018 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Suvi Sianoja. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017 – 2018 valittiin äänestyksen perusteella Paula Mattila.

2016

Kirkkovaltuuston kokous 15.12.2016

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Kirkkoneuvoston kokous 14.12.2016

Seurakunnalla on omistuksessa asunto-osake osoitteessa Hopuntie 1, Mouhijärvellä käsittäen 5 h + k + sauna, pinta-ala 90 m².

Kirkkovaltuuston kokous 10.11.2016

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Kirkkoneuvoston kokous 2.11.2016

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Tiivistä tietoa talousarviosta on luettavissa pdf-tiedostona tämän sivun linkistä.

Kirkkoneuvoston kokous 28.9.2016

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman talousarvion laatimisen pohjaksi. Vuoden 2017 investointien nettokustannukset ovat 357.000 euroa, kirkkojen korjauksiin haetaan avustusta kirkon keskusrahastolta. Suurimmat korjaukset kohdistuvat Keikyän kirkkoon ja Karkun kirkkoon.

Kirkkoneuvoston kokous 24.8.2016

Kirkkoneuvosto hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen.